• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(28)/2017, dodano 14 listopada 2017.

Odwołanie trzech wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie

Minister Sprawiedliwości odwołał 12.9.2017 r. w trybie art. 17 ustawy z 12.7.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych trzech wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie: Beatę Najjar, Marię Dudziuk i Ewę Malinowską oraz powołał na ich miejsce 13.9.2017 r. sędziów: Małgorzatę Szymkiewicz-Trelkę, Dariusza Dąbrowskiego i Dariusza Drajewicza.

Krajowa Rada Sądownictwa w stanowisku z 15.9.2017 r. podtrzymała wcześniej wyrażoną opinię, że prawo Ministra Sprawiedliwości do arbitralnego odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów narusza konstytucyjną zasadę niezależności sądów i może mieć wpływ na niezawisłość sędziów.

Odwołanie trzech wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie nastąpiło bez jakiegokolwiek uzasadnienia. Kadencje dwóch odwołanych wiceprezesów upływały na początku października 2017 r., natomiast trzeciego, w 2020 r.

Rada przypomniała, że organy państwa zobowiązane są do działania nie tylko w granicach prawa, ale ich działanie musi być racjonalne, transparentne i uzasadnione poddającymi się weryfikacji przesłankami. Brak uzasadnienia decyzji Ministra Sprawiedliwości powoduje, że jest ona niezrozumiała i nie poddaje się merytorycznej ocenie. Odwołanie bez przyczyny trzech wiceprezesów przed upływem ich ustawowej kadencji wskazuje na nadużycie prawa.

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie podjęło 20.9.2017 r. uchwałę, w której wyraziło zdecydowaną dezaprobatę, co do decyzji Ministra Sprawiedliwości, jej stylu oraz formy odwołującej wiceprezesów Sądu Okręgowego w Warszawie: SSO Ewy Malinowskiej, SSO Marii Dudziuk oraz SSO Beaty Najjar.

Zgromadzenie zdecydowało o odmowie głosowania nad wnioskiem prezes Sądu Okręgowego w Warszawie ­Joanny Bitner w przedmiocie wyrażenia opinii, co do powołania jej na funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz powołania wiceprezesów tego Sądu.

(IS)