• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2-3(48)/2022, dodano 9 stycznia 2023.

Opinia Iustitii o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

W ocenie Stowarzyszenia zakładane przez projektodawcę zwiększenie efektywności ochrony prawnej udzielanej konsumentom usług finansowych na płaszczyźnie materialnoprawnej i procesowej zasługuje na pełną aprobatę. Mimo niewielkich rozmiarów projekt zmierza do rozszerzenia ochrony prawnej konsumentów zarówno w zakresie przedawnienia roszczeń, jak i ich dochodzenia przez wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń konsumentów, wprowadzenia właściwości przemiennej miejsca zamieszkania lub siedziby powoda oraz zmniejszenia opłaty sądowej od pozwu w sprawach objętych zakresem projektowanej regulacji. Projektowana regulacja nie rozwiązuje problemu zasygnalizowanego w uzasadnieniu projektu, jakim jest nieposiadanie przez podmioty zobowiązane do naprawienia szkody nabywców obligacji GetBack środków na zaspokojenie tych roszczeń. Niezależnie od tego, walory projektowanych zmian mogą ujawnić się w przyszłości, polepszając sytuację prawną konsumentów dokonujących czynności z podmiotami rynku finansowego1.

IS

1 Opinia na stronie: https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-raporty/4490-opinia-ssp-iustitia-o-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-cywilny-ustawy-kodeks-postepowania-cywilnego-oraz-ustawy-o-kosztach-sadowych-w-sprawach-cywilnych-druk-nr-754.