• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(26)/2016, dodano 30 marca 2017.

Opinia „Iustitii” w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw

Stowarzyszenie zaopiniowało negatywnie1 zmiany projektu z 23.1.2017 r. ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw2 dotyczące: wyboru 15 członków Rady spośród sędziów przez Sejm w miejsce wyboru przez organy samorządu sędziowskiego i trybu wyłaniania kandydatów na członków Rady; podziału Rady na dwa odrębne Zgromadzenia; propozycji zgłaszania Prezydentowi RP co najmniej dwóch kandydatur na stanowisko sędziego; wygaszenia man­datów sędziów wybranych do KRS na podstawie przepisów dotychczasowych oraz przewidzianego okresu vacatio ­legis.

Już po wydaniu opinii przez Stowarzyszenie ukazała się nowa wersja ww. projektu (z 22.2.2017 r.), w której m.in. termin wygaszenia kadencji sędziów wybranych do KRS został skrócony z 3 miesięcy do 30 dni oraz przewidziano wygaszenie kadencji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych i wojskowych – również w terminie 30 dni od wejścia w życie nowelizacji. Projekt ten nie został ­przekazany Stowarzyszeniu do zaopiniowania.

(IS)

 

1 Opinia dostępna na: http://www.iustitia.pl/opinie/1582-opinia-zesp-u

2 Dostępny na: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284955/12350817/12350818/dokument270266.pdf