• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1-2(50)/2023, dodano 27 czerwca 2023.

Opinia SSP Iustitia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

W uzasadnieniu projektu podkreśla się ochronny charakter projektowanych regulacji. Nakierowany jest on jednak jednostronnie na dodanie określonych uprawnień osobom trzecim, którym służą prawa związane z nieruchomością będącą przedmiotem egzekucji. Zachodzi obawa, że nadmiernie rozbudowane nowe uprawnienia będą mogły posłużyć tymże osobom trzecim czy też dłużnikom do stosowania obstrukcji w toku egzekucji z nieruchomości. Należy zatem wyważyć, czy projektowany zakres uprawnień jest niezbędny dla zapewnienia obrony praw tych osób trzecich, przy uwzględnieniu także usprawiedliwionych interesów wierzycieli. Wydaje się, że wprowadzenie możliwości inicjowania przez wierzycieli postępowania o podział majątku wspólnego w miejsce egzekucji z udziału w nieruchomości może spowodować dla obojga byłych małżonków wiele komplikacji, w tym związanych z obligiem objęcia tymże podziałem wszystkich składników majątku wspólnego1.

IS

1 Całość opinii dostępna na stronie: https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-ra­por­ty/4665-opinia-o-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-postepowania-cywilnego-druk-senatu-nr-929.