• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(42)/2020, dodano 28 marca 2021.

Opinia SSP „Iustitia” o prezydenckim projekcie ustawy o zmianie ustawy o SN

W komunikacie opublikowanym na stronie Prezydenta RP podano, że zasadniczym celem inicjatywy Prezydenta jest wydłużenie terminu na wnoszenie skargi nadzwyczajnej, o której mowa w art. 115 § 1 ustawy z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym1, wydłużenie pierwszej kadencji ławników Sądu Najwyższego, ustanowienie przepisów niezbędnych do formalnego uregulowania sposobu tworzenia, przetwarzania oraz archiwizowania bądź niszczenia akt sądowych, a także ich udostępniania w sprawach rozpoznawanych przez Sąd Najwyższy.

Najistotniejsze – z punktu widzenia ustroju Sądu Najwyższego oraz zasad konstytucyjnych – regulacje zawarte w projekcie zostały jedynie zasygnalizowane w końcowej części komunikatu. Dotyczą one zmiany trybu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego,  możliwości powierzenia przez Prezydenta wykonywania obowiązków Prezesa Izby praktycznie na czas nieokreślony oraz przydziału wniosków o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego.

W ocenie Stowarzyszenia analizowane zmiany w ustawie o SN należy ocenić w zdecydowanej większości jednoznacznie negatywnie. Mają one charakter instrumentalny i stanowią kolejny krok na drodze do „przejęcia Sądu Najwyższego” przez władzę polityczną. Projekt domyka system wprowadzony SNU. Rzeczywistym, aczkolwiek niewypowiedzianym celem projektodawcy jest uniemożliwienie realnej kontroli mandatu sędziów powołanych z udziałem neo-KRS, której status został zakwestionowany zarówno przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i przez Sąd Najwyższy, a także zniweczenie skutków zapadłych już oraz oczekiwanych orzeczeń TSUE2.

IS

1 Dalej jako: SNU.

2 Całość opinii zob.: https://iustitia.pl/dzia­­lal­nosc/opinie-i-raporty/4113-opinia-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-o-prezydenckim-projekcie-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-sadzie-najwyzszym-opublikowanym-w-dniu-18-02-2021-r.