• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(27)/2017, dodano 20 lipca 2017.

Opinia SSP „Iustitia” w sprawie nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

28.5.2017 r. SSP „Iustitia” przygotowało opinię1 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. W opinii negatywnie oceniono zmiany w zakresie powoływania i odwoływania prezesów sądów, powierzenie sekretarzom lub podsekretarzom stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości władczych uprawnień wobec sędziów, wprowadzenie systemu ocen rocznych z działalności prezesów sądów oraz systemu ich karania i nagradzania, zmiany w zakresie powoływania przewodniczących wydziałów i wizytatorów, a także planowany przegląd stanowisk funkcyjnych w sądach. Pozytywnie oceniono zmiany w zakresie likwidacji ocen okresowych oraz ograniczenie możliwości przenoszenia sędziów pomiędzy wydziałami danego sądu.

W toku prac sejmowych zgłoszone zostały poprawki przygotowane przez Stowarzyszenie2.

Co do zasady, nie uzyskały one akceptacji większości parlamentarnej.

Prace nad ustawą wciąż trwają.

(I.S.)

 

1 Opinia dostępna na: http://www.iustitia.pl/opinie/1760-opinia-iustitii-w-sprawie-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ustroju-sadow-powszechnych-oraz-niektorych-innych-ustaw-druk-sejmowy-nr-1491

2 Dostępne na: http://www.iustitia.pl/1771-poprawki-do-ustawy-o-ustroju-sadow-powszechnych.