• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(52)/2023, dodano 20 maja 2024.

Opinia Zarządu SSP „Iustitia” o projekcie ustawy – Kodeks pracy operacyjnej

Projekt ustawy – Kodeks pracy operacyjnej po raz pierwszy reguluje w sposób całościowy pracę operacyjną zarówno służb specjalnych, jak i służb o charakterze policyjnym.

Projekt ustawy – Kodeks pracy operacyjnej porządkuje skomplikowaną i dotychczas nieuregulowaną ustawowo tematykę pracy operacyjnej. Wzmacnia w istotny sposób kontrolną rolę sądu wobec służb stosujących pracę operacyjną. Projekt odwołując się do zasady legalizmu, wprowadzając dokładne prawa i obowiązki służb, a także wprowadzając obowiązek informowania obywatela o stosowanej wobec niego kontroli operacyjnej (z zapewnieniem prawa do zaskarżenia faktu stosowania kontroli i sposobu jej przeprowadzenia) wzmacnia ochronę praw i wolności jednostki1.

1 Całość opinii na stronie: https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-raporty/4826-opinia-zarzadu-ssp-iustitia-w-sprawie-projektu-ustawy-kodeks-pracy-operacyjnej.