• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(42)/2020, dodano 28 marca 2021.

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie Igora Tuleyi

Sędzia Igor Tuleya – po wydaniu przez tzw. Izbę Dyscyplinarną dokumentu w sprawie uchylenia mu immunitetu – w jednej z prowadzonych przez siebie spraw zadał pytanie do Trybunału Sprawiedliwości UE o status i uprawnienia tej Izby oraz o status sędziów, co do których wydała ona decyzje. Jednocześnie zawiesił postępowanie w tej sprawie, by oczekiwać na rozstrzygnięcie Trybunału. Prokurator zaskarżył do Sądu Apelacyjnego w Warszawie postanowienie sędziego Tuleyi o zawieszeniu postępowania, podnosząc, że po decyzji tzw. Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu mu immunitetu i zawieszeniu go w czynnościach służbowych, sędzia Tuleya nie ma uprawnień do orzekania.

Sąd Apelacyjny w Warszawie w bezkompromisowym orzeczeniu z 24 lutego br. uznał, że takie stanowisko prokuratora jest oczywiście bezzasadne, wskazując, że:

•    uchylenie immunitetu może nastąpić na podstawie prawomocnego orzeczenia niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu w toku sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy. Izba Dyscyplinarna nie ma żadnej z tych właściwości;

•    o losie sędziów, którym Konstytucja gwarantuje nieusuwalność w tzw. ­Izbie Dyscyplinarnej decyduje – jak wskazał Sąd Apelacyjny – „wąska grupa osób, dobranych na podstawie krótkotrwałego niemerytorycznego konkursu przed Krajową Radą Sądownictwa powołaną w zakwestionowany przez Sąd Najwyższy i sądy powszechne sposób, z powodu jawnych zależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej”.

Sąd Apelacyjny wskazał też na „nadzwyczajne uprawnienia ID, odrębność organizacyjną i finansową, specjalne dodatki płacowe dla osób tam, zasiadających oraz zlecone jej zadania w zakresie polityki karania sędziów”, które powodują, że nie jest ona sądem, ale „rodzajem organu wyjątkowego”, a jego członkom „brak immanentnej cechy osób tam powołanych czyli niezawisłości”. Sąd podkreślił też, że ID powinna powstrzymać się od orzekania w sprawach dyscyplinarnych na podstawie postanowienia TSUE i uchwały SN. Nie może orzekać o sprawach dyscyplinarnych sędziów, a tym bardziej w sprawach o uchylenie immunitetu. „Sam fakt (…) wydania dokumentu, który nie stanowi orzeczenia sądu przez organ niebędący sądem jest wystarczający do uznania tego dokumentu za nieistniejący w porządku prawnym, nieskuteczny i nienaruszający immunitetu sędziego”1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/4117-igor-tuleya-jest-nieprzerwanie-sedzia-sadu-powszechnego-rzeczypospolitej-polskiej-z-przypisanym-do-tego-urzedu-immunitetem-i-prawem-do-orzekania-orzekl-sad-apelacyjny-w-warszawie.