• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(42)/2020, dodano 28 marca 2021.

Orzeczenie TSUE w sprawie nowelizacji ustawy o KRS uniemożliwiającej sędziom odwołanie od decyzji rady

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że jeżeli sąd krajowy dojdzie do wniosku, że zmiany ustawodawcze z 2018 r. naruszają prawo Unii, to na mocy zasady pierwszeństwa tego prawa będzie on miał obowiązek odstąpić od zastosowania się do tych zmian na rzecz stosowania wcześniej obowiązujących przepisów krajowych i przeprowadzić kontrolę przewidzianą w tych ostatnich przepisach.

Trybunał stwierdził, że „art. 19 ust. 1 akapit 2 Traktatu o UE sprzeciwia się zmianom ustawodawczym takim jak wskazane powyżej zmiany, które nastąpiły w 2018 r. w Polsce, jeżeli okaże się, że mogą one wzbudzić w przekonaniu jednostek uzasadnione wątpliwości co do niepodatności powołanych w tym trybie sędziów na czynniki zewnętrzne oraz co do ich neutralności względem ścierających się przed nimi interesów i prowadzić w ten sposób do braku widocznych oznak niezawisłości lub bezstronności tych sędziów, co mogłoby podważyć zaufanie, jakie sądownictwo powinno budzić w jednostkach w społeczeństwie demokratycznym i w państwie prawnym”.

„Rozstrzygnięcie kwestii, czy jest tak w niniejszym przypadku, należy ostatecznie do sądu krajowego” – wskazał Trybunał.

Wyrok TSUE jest bezwzględnie wiążący dla polskiego rządu1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/4122-trybunal-sprawiedliwosci-unii-europejskiej-w-wyroku-z-2-marca-2021r-c-824-18-orzekl-ze-nowelizacje-ustawy-o-krs-ktore-uniemozliwily-sedziom-odwolywanie-sie-od-decyzji-rady-w-procesie-wyboru-czlonkow-sn-moga-naruszac-prawo-unii-europejskiej.