• Aktualności, Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(5)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

„Państwo musi mieć nad wami kontrolę”

W dniach 22–23.3.2011 r. w Sejmie odbyło się pierwsze posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa1 oraz o projektach nowelizacji ustaw: Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw2, Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw3.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” podkreśliło potrzebę podjęcia prac nad zupełnie nową ustawą o ustroju sądów powszechnych, jak też odniosło się krytycznie do zasadniczych rozwiązań przewidzianych w projekcie będącym przedmiotem prac podko­misji.

Część wstępną podsumował przewodniczący podkomisji poseł Jerzy Kozdroń, który stwierdził, że stanowiska przedstawione przez uczestników posiedzenia można sprowadzić do tego, że sędziowie nie chcą nadzoru, ale przecież „państwo musi mieć nad wami kontrolę”. Po zapoznaniu się ze stanowiskami uczestników oraz poglądem posła ­Jerzego Kozdronia przystąpiono do prac nad poszczególnymi poprawkami zgłoszonymi do projektu nowelizacji PrUSP.

Nad niemal każdym rozwiązaniem proponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzone były bardzo intensywne dyskusje merytoryczne. Znamienne, że przedmiotem prac komisji jest projekt ustawy w wersji pierwotnej, który nie uwzględnia zmian, jak się wydawało, uprzednio zaakceptowanych przez Ministra Sprawiedliwości w trakcie spotkań z przedstawicielami KRS i „Iustitii” odbywających się w ubiegłym roku. Niestety zgodnie z przewidywaniami posłowie koalicji głosują konsekwentnie „za” według otrzymanej instrukcji, nie biorąc pod uwagę żadnych podnoszonych przez nas argumentów. Dodatkowo na sali obecny jest przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, który czuwa nad „prawidłowym” przebiegiem głosowania, zgodnym z oczekiwaniami strony rządowej.

Posłowie opozycji, rzeczywiście dobrze przygotowani merytorycznie, po części zgłaszają poprawki przygotowane przez Krajową Radę Sądownictwa, SSP „Iustitia” oraz inne podmioty. Poparli m.in. te najbardziej z naszego punktu widzenia kluczowe, a dotyczące powierzenia nadzoru I Prezesowi SN, czy sprzeciw wobec wprowadzenia fakultatywnych wydziałów rodzinnych. Po dwóch dniach prac komisja doszła do zmian dotyczących art. 21 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Wszystkie opracowane przez środowiska sędziowskie poprawki, które zostały zgłoszone przez posłów opozycji i poddane głosowaniu, przepadły. Wynik głosowania był zawsze taki sam: 2 głosy za poprawką, 3 głosy przeciw.

Podkreślić należy, że sędziowie mówią jednym głosem. Zarówno sędziowie reprezentujący Krajową Radę Sądownictwa, jak i przedstawiciele poszczególnych organizacji, są zgodni co do krytycznej oceny podstawowych założeń projektu zmian w PrUSP forsowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.


1 Druk nr 3364, dostępny na: www.sejm.gov.pl.

2 Druk nr 3236, dostępny na: www.sejm.gov.pl.

3 Druki nr 3361, 3655, 3833, dostępne na: www.sejm.gov.pl.