• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(44)/2021, dodano 25 sierpnia 2021.

Polskie ustawodawstwo dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sprzeczne z prawem UE

W dniu 6.5.2021 r. Rzecznik generalny Evgeni Tanchev wydał opinię w sprawie C-791/19, Komisja Europejska przeciw Polsce, dotyczącej systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Zdaniem Rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien orzec, że polskie ustawodawstwo dotyczące systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem Unii. E. Tanchev wskazał, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z art. 19 ust. 1 akapit 2 TUE oraz z art. 267 akapity 2 i 3 TFUE poprzez:

•    dopuszczenie traktowania treści orze­czeń sądowych jako przewinienia dyscyplinarnego;

•    braku gwarancji niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej;

•    udzielenie Prezesowi Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego uprawnienia do wyznaczenia właściwego sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji w sprawach dotyczących sędziów sądów powszechnych;

•    przyznanie Ministrowi Sprawie­dliwości uprawnienia do powołania Rzecznika Dyscyplinarnego Ministerstwa Sprawiedliwości;

•    stwierdzenie,  że czynności związane z powołaniem byłego obrońcy i podjęciem przez niego obrony nie mają skutku zawieszającego w postępowaniu, a sąd dyscyplinarny ma prowadzić postępowanie pomimo usprawiedliwionej nieobecności zawiadomionego oskarżonego lub obrońcy;

•    zezwolenie na ograniczenie prawa sądów krajowych do składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym poprzez możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego1.

IS

1 Zob. więcej https://iustitia.pl/79-infor­ma­cje/ 4167-polskie-ustawodawstwo-dotyczace-systemu-odpowiedzialnosci-dyscyplinarnej-sedziow-sprzeczne-z-prawem-unii.