• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(30)/2017, dodano 19 kwietnia 2018.

Pomoc dla kobiet-sędziów przenoszonych w stan spoczynku

Zmiana art. 69 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, uchwalona 12.7.2017 r.1 w połączeniu ze zmianą dokonaną w ustawie z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw2, która weszła w życie 1.10.2017 r., powoduje „automatyczne” przeniesienie w stan spoczynku kobiet – sędziów z chwilą ukończenia przez nie 60 r.ż.

Ustawą z 12.7.2017 r. dodano również do art. 69 § 1 ppkt b. Przepis ten oddał w ręce Ministra Sprawiedliwości decyzję w sprawie dalszego zajmowania stanowiska sędziego po ukończeniu określonego przez ustawę wieku.

Przepis art. 69 § 1 PrUSP w wersji obowiązującej od 1.10.2017 r. budzi zasadnicze wątpliwości natury prawno-konstytucyjnej i wydaje się sprzeczny z art. 33 Konstytucji RP. Pozostaje również w kolizji z art. 113 KP oraz stanowi naruszenie prawa UE, w tym m.in. Dyrektywy Rady 2000/78/WE, stanowi bowiem przejaw dyskryminacji ze względu na płeć.

Kobiety, które zostały objęte dyspozycją znowelizowanego art. 69 § 1 PrUSP przed dniem jego wejścia w życie mogły liczyć na to, że pozostaną w służbie sędziowskiej do ukończenia 67 r.ż. Tak nagłe obniżenie granicy wieku, z uzyskaniem którego obligatoryjnie ustaje służba sędziowska, zmusza kobiety do ostatecznego zaprzestania pracy, bez możliwości wcześniejszego zabezpieczenia, przede wszystkim ekonomicznego.

Z tej przyczyny Zarząd SSP „Iustitia” wraz z adwokatami Kancelarii Adwokatów Stańko i Partnerzy w Katowicach opracował projekt postępowania, w celu zarówno zablokowania niekorzystnych zmian, jak i występowania przez osoby poszkodowane z indywidualnymi roszczeniami do sądu. Działania te wspierane będą również przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz eksperta z zakresu prawa pracy dr Urszulę Torbus – pracownika WPiA Uniwersytetu Śląskiego.

(IS)

1 Dz.U. z 2017 r. poz. 1452.

2 Dz.U. z 2017 r. poz. 38.