• Prawo ustrojowe
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(27)/2017, dodano 20 lipca 2017.

Pożyczka na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratora

Tomasz M. Niemiec
(inne teksty tego autora)

Prawo o prokuraturze przyznaje prokuratorom możliwość korzystania z pomocy finansowej na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych. Ustawa ta reguluje zagadnienie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków znacznie szerzej niż przepisy – Prawa o ustroju sądów powszechnych w stosunku do sędziów. W artykule zostały omówione różnice w sposobie przyznawania pożyczek mieszkaniowych prokuratorom i sędziom.
[hidepost]

Wprowadzenie

Kilka miesięcy temu, na łamach kwartalnika, poruszyłem problem zwrotu pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziego1. Po publikacji mojego tekstu, weszła w życie ustawa – Prawo o prokuraturze z 28.1.2016 r.2, która w art. 122 reguluje zagadnienie przyznawania pomocy finansowej w postaci pożyczki finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów. Rozwiązania przyjęte w tej ustawie w istotny sposób różnią się od regulacji dotyczącej sędziów. Poniżej omówię pokrótce tylko istotniejsze różnice.

Zasady przyznawania pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorom i prokuratorom w stanie spoczynku

Pożyczka na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych może być przyznana zarówno prokuratorowi, jak i prokuratorowi w stanie spoczynku, bez wskazania jakiejkolwiek granicy wieku. Sędziowie w stanie spoczynku zostali pozbawieni tego przywileju w 2012 r.3

Skarb Państwa to nie bank komercyjny i może udzielać pożyczek mieszkaniowym osobom w dowolnym wieku. ­Niemniej warto zwrócić uwagę na zapis Rekomendacji 7, zwartej w „Rekomendacji S” Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. „Przy ustalaniu długości okresu kredytowania klienta detalicznego, bank powinien uwzględnić zdolność kredytobiorcy do kreowania dochodów w całym okresie trwania umowy, zwracając szczególną uwagę na okres, w którym należy ­oczekiwać osiągnięcia przez kredytobiorcę wieku emerytalnego”4.

Według przepisów ProkPU (art. 122 § 2), środki na pomoc finansową prokuratorów stanowią do 5% rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych prokuratorów, podczas gdy środki na pomoc dla sędziów – do 6%5. Obniżenie puli środków na pożyczki prokuratorskie pozornie wydaje się zmianą kosmetyczną. Faktycznie jednak jest to zmniejszenie przeznaczanych na ten cel środków aż o 1/6, tj. 16, 67% (zapewne kilka milionów złotych).

Z uwagi na moje wcześniejsze rozważania, interesujący wydaje się art. 122 § 3 ProkPU. Przepis ten (przepis ustawy, a nie aktu wykonawczego, co należy wyraźnie podkreślić) stanowi bowiem, że w przypadku wygaśnięcia stosunku służbowego prokuratora w sposób, o którym mowa w art. 93 ProkPU, pożyczka podlega zwrotowi wraz z oprocentowaniem w wysokości uwzględniającej średnie oprocentowanie kredytów złotowych dla gospodarstw domowych na nieruchomości mieszkaniowe, publikowane przez Narodowy Bank Polski6. Tym samym uchylony został § 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12.6.2012 r. w sprawie sposobu planowania i wykorzystywania środków na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunków przyznawania pomocy finansowej z tych środków7, który dotyczył tej samej materii. Sam akt miał zachować jeszcze moc przez kilka miesięcy8.

Zapis art. 122 § 3 ProkPU, odnosi się do publikacji NBP, nie wskazując konkretnie, o jaki publikator chodzi9. Ustawodawca prawdopodobnie miał na myśli „Biuletyn Informacyjny” NBP i zawarte w nim aneksy statystyczne. Dokładnie to tabelę pt. „Średnie oprocentowanie stanów umów złotowych”. W tabeli tej, pod pozycją: „kredyty i inne należności w PLN”, w sektorze: „gospodarstw domowych i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych”, można znaleźć kategorię: „kredyty na nieruchomości mieszkaniowe”. Kategoria ta dzieli się na cztery terminy: „do 1 roku włącznie”, „do 5 lat włącznie”, „powyżej 5 lat” oraz „ogółem”.
[/hidepost]