• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(27)/2017, dodano 20 lipca 2017.

Prace nad nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

SSP „Iustitia” zdecydowało się zwrócić do wszystkich klubów parlamentarnych i poselskich o uchwalenie zmian w ustawie o KRS, opracowanych przez zarząd Stowarzyszenia1. Zmiany te – w odróżnieniu od projektu przygotowanego w MS – zwiększyłyby wpływ obywateli, a nie polityków, na skład KRS. Ponadto, zapewniłyby reprezentację w Radzie sędziów wszystkich szczebli, a proces wyboru stałby się publiczny i przejrzysty. Nie byłoby również konieczne wygaszenie kadencji obecnych członków Rady.

Najważniejsze rozwiązania zaproponowane przez SSP „Iustitia” to:

- przyznanie prawa zgłaszania kandydatów do Rady grupie 2 tys. obywateli, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Krajowej Radzie Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, radom wydziałów prawa, grupom sędziów (od 10–50), w zależności od szczebla sądu);

- obowiązkowe publiczne wysłuchanie wszystkich kandydatów przed wyborami, transmitowane w Internecie;

- zagwarantowanie, że najbardziej liczni sędziowie sądów rejonowych będą mieli znaczący wpływ na skład Rady (wybiorą 8-miu członków);

- zmiana z systemu wyborów pośrednich dokonywanych przez zgromadzenie przedstawicieli na bezpośrednie ogólnopolskie wybory dokonywane przez sędziów według zasady: 1 sędzia = 1 głos;

- stopniowe zastępowanie wygasających kadencji w Radzie nowymi członkami Rady.

Projekt zyskał poparcie m.in. Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Apelacji oraz Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z 20.3.2017 r.2

Dnia 24.3.2017 r. kluby parlamentarne PO, Nowoczesnej i PSL złożyły wspólnie w Sejmie przygotowany przez Stowarzyszenie projekt zmian w ustawie o KRS jako projekt poselski.

Nie uzyskał on akceptacji większości parlamentarnej. 7.4.2017 r. podczas pierwszego posiedzenia projekt został odrzucony. Za odrzuceniem projektu głosowało 257 posłów, przeciw było 167, zaś 6 wstrzymało się od głosu.

Równocześnie do dalszych prac skierowano projekt rządowy nowelizacji ustawy o KRS3. Zawarte w nim propozycje spotkały się z krytyką m.in.: OBWE, Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ), Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Rady Sądownictwa, Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu, MEDEL, Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych, środowisk akademickich.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu rządowego jest Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Łukasz Piebiak. Projekt rządowy był opiniowany również przez nasze Stowarzyszenie4.

Prace parlamentarne dotyczące rządowego projektu nowelizacji ustawy o KRS trwają.

W posiedzeniach sejmowej Komisji Praw Człowieka i Sprawiedliwości nasze Stowarzyszenie aktywnie reprezentował Tomasz Marczyński.

(I.S.)

 

1 Tekst projektu i jego uzasadnienie dostępne na: http://www.iustitia.pl/images/pliki/KRS/projektKRS.pdf; http://www.iustitia.pl/informacje/1653-uzasadnienie-projektu-iustitii-co-do-zmian-w-krajowej-radzie-sadownictwa.

2 Dostępne na: http://www.iustitia.pl/in­for­ma­cje/1659-samorzad-sedziowski-popiera-projekt-zmian-w-ustawie-o-krs-autorstwa-iustitii.

3 Druk sejmowy nr 1423; dostępny na: http://www.sejm.gov.pl.

4 Opinia dostępna na: http://www.iustitia.pl/opinie/1619-opinia-ssp-iustitia-w-sprawie-projektu-z-dnia-22-02-2017-r-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-krajowej-radzie-sadownictwa-oraz-niektorych-innych-ustaw.