• Z trybunałów europejskich
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1-2(50)/2023, dodano 25 czerwca 2023.

Praworządność w Polsce przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w latach 2021–2022

Małgorzata Stanek
(inne teksty tego autora)

Wyrok z 29.3. 2022 r., C-132/20 (Getin Noble Bank)

Trybunał stwierdził, że istnieje domniemanie, iż odesłanie prejudycjalne pochodzi od legalnego sądu, a obalić je może jedynie wyrok krajowego lub międzynarodowego sądu stwierdzający naruszenia procedury powołania tej osoby na stanowisko sędziowskie.

Odpowiadając na pytania sądu odsyłającego uznał m.in., że art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE, art. 47 Karty praw podstawowych oraz art. 7 ust. 1 i 2 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż sędzia został po raz pierwszy powołany do pełnienia tego urzędu w państwie członkowskim lub po raz kolejny powołany do sądu wyższej instancji na podstawie aktu przyjętego przez organ niedemokratycznego reżimu panującego w tym państwie przed jego przystąpieniem do Unii, w tym także, jeżeli podstawą powołania tego sędziego na stanowiska sędziowskie po upadku owego reżimu był między innymi jego staż pracy wypracowany w czasie, gdy reżim ten obowiązywał, lub jeżeli złożył on ślubowanie sędziowskie wyłącznie w momencie, gdy został po raz pierwszy powołany przez organ tego reżimu do pełnienia urzędu sędziego, nie może sama w sobie wzbudzać w przekonaniu jednostek uzasadnionych i poważnych wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności tego sędziego ani w rezultacie podważyć w przypadku składu orzekającego, w którym taki sędzia zasiada, jego przymiotu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy.

Rule of law in Poland- – judgements of the ECJ – 2021–2022

The European Union is composed of States which have freely and voluntarily committed themselves to the common values referred to in Article 2 TEU.

It is for the Member States to establish a system of legal remedies and procedures ensuring for individuals compliance with their right to effective judicial protection in the fields covered by EU law.

A Member State cannot, amend its legislation in such a way as to bring about a reduction in the protection of the value of the rule of law (Article 19 TEU).

The ECJ finds that Poland has failed to fulfil its obligations, under the second subparagraph of Article 19(1) TEU, to provide remedies sufficient to ensure effective legal protection in the fields covered by EU law.

Key words: rule of law, EU’s core values, independence, impartiality, judiciary, judges,

* Autorka jest sędzią Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Strona 6 z 6« Pierwsza...23456