• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(24)/2016, dodano 30 sierpnia 2016.

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

Światło dzienne ujrzał projekt ustawy z 2.5.2016 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw1. W swojej opinii do tego projektu2 Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” stwierdziło, że, co do zasady, popiera projektowane zmiany dotyczące demokratyzacji zasad wyboru spośród sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa.

Rozwiązania pozytywnie ocenione to:

  1. zmiana art. 10 ustawy ograniczająca do jednej kadencję członka Rady wybieranego przez sędziów;
  2. nowelizacja art. 11 ustawy, dotycząca zmiany zasad wyboru członków rady przez sędziów poszczególnych szczebli, w sposób zapewniający demokratyczny charakter tych wyborów, a zwłaszcza wprowadzenie zasady równości głosów wszystkich sędziów sądów powszechnych w wyborach tajnych, równych, bezpośrednich i powszechnych;
  3. przewidziany w art. 11b ustawy tryb wyboru członków Rady spośród sędziów sądów powszechnych w 11 okręgach wyborczych. Jednocześnie „Iustitia” zgłosiła postulat ustawowego określenia, że okręgi wyborcze pokrywają się z obszarami właściwości sądów apelacyjnych. Rozwiązaniem alternatywnym mogłaby być możliwość ustalania obszaru okręgów przez I Prezesa Sądu Najwyższego;
  4. zasady zgłaszania kandydatów określone w art. 12 ustawy, z zastrzeżeniem prawa do kandydowania jedynie na terenie własnego okręgu wyborczego;
  5. zasady przeprowadzania bezpośrednich, równych i tajnych wyborów wśród wszystkich sędziów danego okręgu;
  6. nakaz zrzeczenia się przez prezesów lub wiceprezesów sądu pełnionej funkcji w razie uzyskania mandatu członka Rady (art. 13 ust. 13 i art. 14 ust. 1 pkt 7).

„Iustitia” zwróciła jednak uwagę na niezgodność z Konstytucją RP projektowanych rozwiązań w zakresie skrócenia kadencji obecnych członków KRS oraz wprowadzenia zasady wyboru sędziów przez Prezydenta RP spośród co najmniej dwóch kandydatów zgłaszanych przez Radę.

1 Zob. https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/ 12284955

2 Zob. http://iustitia.pl/opinie/1296-opzu3