• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(28)/2017, dodano 14 listopada 2017.

Projekty ustaw o ustroju sądów powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym autorstwa Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” 16.8.2017 r. złożyło Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej projekty zmiany trzech ustaw: o Krajowej Radzie Sądownictwa, o Sądzie Najwyższym i Prawa o ustroju sądów powszechnych. Równocześnie zwróciło się z prośbą o zaproszenie do konsultacji i wyznaczenie ich harmonogramu, aby przed upływem 2 miesięcy przeznaczonych na opracowanie ustaw, można było przystąpić do merytorycznej debaty nad reformą. Prezydent Rzeczypospolitej, uzasadniając weto do ustaw o SN i KRS, zapowiedział opracowanie alternatywnych, zgodnych z Konstytucją RP projektów reformy. W swoim wystąpieniu wskazał, że solidnie i mądrze przygotowana reforma sądów przyczyni się do tego, by jeszcze skuteczniej budować dobrą przyszłość naszej Ojczyzny jako państwa sprawiedliwego i silnego, państwa, które szanuje i chroni zwykłego człowieka. Postulat prawdziwej reformy sądownictwa jest rzeczywistą społeczną potrzebą. W związku z zawetowaniem ustaw o SN i KRS, powstała szansa opracowania ustaw, które zyskają powszechną społeczną aprobatę. Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” od lat zabiegało o debatę ponad politycznymi podziałami. Nasze zespoły merytoryczne analizowały, jakie zmiany są oczekiwane i możliwe do przeprowadzenia, aby wzmocnić zaufanie do niezależności sądów, zbudować system społecznej kontroli i udziału obywateli. Efektem tych prac są projekty zmiany trzech ustaw: o KRS, o SN i PrUSP. Wszystkie, w odróżnieniu od zawetowanych projektów, gwarantują niezależność sądów i istotny udział społeczeństwa w funkcjonowaniu sądów. Najważniejsze z tych zmian to:

1)   publikowanie w internecie nagrań rozpraw dyscyplinarnych dotyczących sędziów,

2)   wprowadzenie obowiązku konsultacji przez Ministra Sprawiedliwości z KRS powoływania i odwoływania prezesów sądów,

3)   podobny tryb powoływania prezesów sądów jak w SN: sędziowie będą przedstawiać ministrowie dwie kandydatury,

4)   obowiązek publicznego przedstawiania informacji o wynikach sądu przez prezesów sądu społeczności lokalnej, a także zamieszczanie go w Biuletynie Informacji Publicznej,

5)   możliwość zgłaszania kandydatów na sędziów – członków KRS przez grupy 2 tys. obywateli,

6)   publiczne, transmitowane w internecie wysłuchanie kandydatów na członków KRS,

7)   parytet gwarantujący, że w KRS znajdą się sędziowie każdego rodzaju sądów, w tym sędziowie sądów rejonowych,

8)   obowiązek zrzeczenia się urzędu sędziego przez sędziów pracujących dla rządu (delegowani do MS), z możliwością powrotu po zakończeniu delegacji.

Składamy te projekty Panu Prezydentowi, deklarując wolę dyskusji nad zaproponowanymi rozwiązaniami oraz otwartość na głos wszystkich środowisk społecznych.

Treść przedstawionych projektów do­stępna jest na stronie www.iustitia.pl.

(IS)