• Aktualności, Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(5)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Protestujemy przeciwko dalszemu psuciu prawa!

Na spotkaniu w dniu 21.5.2011 r. przedstawiciele Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” oraz trzech organizacji prokuratorskich podpisali wspólne oświadczenie w sprawie polityki władzy wykonawczej i ustawodawczej wobec wymiaru sprawiedliwości. W oświadczeniu tym sprzeciwiamy się nagminnemu ostatnio tworzeniu projektów ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości, które formułowane są dla osiągania doraźnych celów propagandowych, w celu poprawienia notowań sondażowych partii politycznych przed wyborami, przy pomocy populistycznych argumentów. Stanowisko to poparła już także Krajowa Rada Radców Prawnych. Oto treść oświadczenia.

Warszawa, 21.5.2011 r.

Oświadczenie

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, Stowarzyszenie „Komitet Obrony Prokuratorów” oraz Niezależne Stowarzyszenie Prokuratorów „Ad Vocem” protestują przeciwko dalszemu psuciu prawa przez władzę ustawodawczą i wykonawczą. Doświadczenie ostatnich kilku lat pokazuje, że celem procesu legislacyjnego zbyt często jest wyłącznie zbijanie kapitału politycznego, a nie rozwiązywanie rzeczywistych problemów obywateli RP.

Przykładem są wejście w życie noweli do ustawy o prokuraturze degradującej jej rolę, prace prowadzone nad projektem ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zmierzające do dalszego podporządkowania władzy sądowniczej politykom oraz prace nad projektami przepisów o państwowych egzaminach prawniczych, które prowadzić będą do obniżenia jakości usług prawniczych. Rozwiązania takie zagrażają prawu każdej osoby do sprawiedliwego sądu i fachowej pomocy prawnej. Doraźne populistyczne działania nie rozwiążą problemów nawarstwionych od lat.

Zebrane organizacje z zaniepokojeniem przyjęły założenia do projektu budżetu państwa na rok 2012, które przewidują zamrożenie funduszu wynagrodzeń we wszystkich jednostkach państwowej sfery budżetowej, w tym sądownictwa i prokuratury. Rozwiązanie to stanowi zerwanie kompromisu pomiędzy środowiskami sędziów i prokuratorów a władzami politycznymi wypracowanego w 2008 r. po fali protestów, które wyrażały się w sędziowskich dniach bez wokandy i prokuratorskich urlopach na żądanie.

Z uwagi na lekceważenie przez władzę ustawodawczą i wykonawczą władzy sądowniczej  wymienione organizacje zapowiadają wspólne działania, w tym protestacyjne, w celu doprowadzenia do rozpoczęcia rzeczywistej dyskusji o przyszłości wymiaru sprawiedliwości.

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”
Maciej Strączyński

Przewodniczący Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego
Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP
Mariusz Gózd

Prezes Stowarzyszenia „Komitet Obrony Prokuratorów”
Janusz Niziołek

Prezes Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem”
Małgorzata Bednarek