• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2-3(48)/2022, dodano 9 stycznia 2023.

Przed TSUE odbyła się rozprawa dotycząca pytania prejudycjalnego Sądu Okręgowego w Katowicach

Na rozprawie w dniu 29.6.2022 r. TSUE rozpoznał sprawę dotyczącą pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Okręgowy w Katowicach, w osobie sędziego Krystiana Markiewicza.

Na rozprawie obecny był autor pytania – prezes Iustitii, sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora i sędzia Bartłomiej Przymusiński. W trakcie rozprawy przedstawiciele Rządu wskazywali na arbitralność dotychczasowego orzecznictwa TSUE co do oceny systemu powołań sędziów w Polsce.

W ocenie Rządu polski ustawodawca przewidział, że kontrola prawidłowości powołania sędziego przed KRS odbywa się w ramach środka zaskarżenia, jakim jest skarga na uchwałę KRS do Sądu Najwyższego. Nie można natomiast takiej kontroli dokonywać po wręczeniu aktu nominacyjnego przez Prezydenta, bo ten wręczając akt powołania korzysta z prerogatywy.

Polski rząd wskazał, że 2243 sędziów w Polsce powołanych już zostało z udziałem neo-KRS. To stanowi ponad 20% ogólnej liczby wszystkich sędziów w naszym kraju. Należy mieć na uwadze zasadę pewności orzeczeń sądowych. Podważając tę zasadę można doprowadzić do całkowitej zapaści systemu wymiaru sprawiedliwości.

W trakcie rozprawy Rzecznik Praw Obywatelskich wysoce krytycznie ocenił część rozwiązań zawartych w ostatniej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, dostrzegając, że nie stanowią one wykonania orzeczeń TSUE.

W ocenie Rzecznika zmiany w polskich ustawach o SN i ustroju sądów powszechnych wskazują na to, że mamy mocno osłabione domniemanie, iż dany sędzia spełnia kryteria sądu ustanowionego na podstawie ustawy.

Przedstawicielka Komisji Europejskiej podnosiła, że TSUE wypracował test kontroli niezawisłości sędziego. W teście tym pojawia się odniesienie do neo-KRS, co do której istnieją zastrzeżenia w zakresie konstrukcji ­ustrojowej.

Do każdego państwa członkowskiego należy organizacja sądu z uwzględnieniem jednak zasad równoważności i efektywności systemu sądownictwa. Prawo unijne wymaga, aby właściwy sąd mógł przeprowadzić test niezależności danego sędziego i w razie oceny negatywnej – wyłączyć go od orze­kania1.

W tym samym dniu TSUE zajmował się sprawą zainicjowaną przez sędziów Igora Tuleyę i Piotra Gąciarka.

IS

1 Całość relacji pod adresem: https://www.iustitia.pl/4482-przed-tsue-odbyla-sie-rozprawa-dotyczaca-pytania-prejudycjalnego-sedziego.