• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(1)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

Rozmowy w Senacie RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

W dniu 9.6.2010 r. przedstawiciele „Iustitii” – prezes Maciej Strączyński oraz członkowie Zarządu i zarazem zespołu ds. poprawy funkcjonowania sądownictwa: przewodniczący Jacek PrzyguckiAnna Adamska-Gallant, zostali zaproszeni do rozmów w Senacie RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, opartego na zebranych przez zespół projektach i doświadczeniu praktycznym sędziów. Gospodarzami spotkania byli przedstawiciele senackich Komisji: Ustawodawczej oraz Praworządności, Praw Człowieka i Petycji. Spotkaniem kierował senator Piotr Zientarski, przewodniczący Komisji Ustawodawczej. Krajową Radę Sądownictwa reprezentował sędzia Janusz Zimny, a delegacji Ministerstwa Sprawiedliwości przewodniczył wiceminister Piotr Kluz. Stowarzyszenie zostało zaproszone do przedstawienia własnego projektu ustawy zmieniającej Kodeks postępowania karnego i ewentualnie inne kodeksy, z nastawieniem na praktyczną poprawę sprawności postępowania karnego, w szczególności poprzez rzeczywiste uproszczenie procedur i zmianę przepisów, które powodują nadmierną ilość uchyleń orzeczeń do ponownego rozpoznania przez sądy odwoławcze. W przypadku akceptacji projekt ustawy przedstawiony przez „Iustitię” może otrzymać bieg jako senacka inicjatywa ustawodawcza. Natomiast w przypadku powodzenia powyższego przedsięwzięcia i „Iustitia” będzie miała możliwość przedstawienia dalszych tego typu projektów usprawniania sądownictwa. Dnia 9.7.2010 r. przygotowany przez Stowarzyszenie projekt zmian ustaw – Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy i Kodeks karny został przekazany Senatowi z wnioskiem o rozważenie możliwości zaprezentowania go jako inicjatywy ustawodawczej Senatu, a kopię przekazano Ministrowi Sprawiedliwości. Projekt będzie dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia.

opracował:

Bartłomiej Przymusiński