• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(19)/2015, dodano 30 maja 2015.

RPO interweniuje w sprawie sędziów

Niezdolni do służby dłużej niż przez okres roku sędziowie przestają dostawać jakiekolwiek uposażenie i pozostają bez środków do życia. Nie przysługuje im świadczenie rehabilitacyjne ani jakakolwiek okresowa renta, minister może odmówić im też urlopu dla poratowania zdrowia. Nie przysługuje im droga sądowa ani jakiekolwiek roszczenie, do którego prawo ma każdy obywatel poza sędzią. W stan spoczynku może przenieść sędziego trwale niezdolnego do służby tylko Krajowa Rada Sądownictwa. Niezdolność czasowa, choćby i długotrwała, podstaw do tego jednak nie daje. Teraz sprawą zainteresowała się Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz.

Stowarzyszenie „Iustitia” podnosiło tę sprawę w pismach do Krajowej Rady Sądownictwa, w opiniach przesyłanych Ministrowi Sprawiedliwości, na posiedzeniach sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Teraz sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich. W piśmie do Krajowej Rady Sądownictwa RPO wyraził pogląd, że art. 94 § 1 PrUSP, który powyższą sytuację kreuje, budzi wątpliwości konstytucyjne. „Art. 178 ust. 2 Konstytucji RP przewiduje, że sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. W istocie więc Konstytucja nie przewiduje takiej sytuacji, w której osoba w dalszym ciągu zachowująca status sędziego mogłaby być pozbawiona wynagrodzenia” – napisał Rzecznik. RPO oczekuje na stanowisko Przewodniczącego KRS.

(IS)