• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(6)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Rząd skontroluje sądy?

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski w piśmie z września 2011 r. skierowanym do wszystkich ministrów zwrócił się z prośbą w związku z wejściem w życie od dnia 1.1.2012 r. ustawy z 15.7.2011 r. o kontroli w administracji rządowej1 o udzielenie wsparcia urzędom podległym i nadzorowanym. W wykonaniu powyższego Zastępca Dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwości Anna Suska-Baranowska, zwróciła się w dniu 6.10.2011 r. do wszystkich Prezesów i Dyrektorów Sądów Apelacyjnych z pismem o treści:

„W załączeniu przekazuję pismo z dnia 27 września 2011 r. Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pana Tomasza Arabskiego, dotyczące wchodzącej w życie w dniu 01.01.2012 r. ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, która określa m.in. zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalności organów administracji rządowej, urzędów je obsługujących lub stanowiących ich aparat pomocniczy oraz jednostek organizacyjnych podległych tym organom lub przez nie nadzorowanych. Jednocześnie proszę o podjęcie działań mających na celu właściwe przygotowanie Państwa jednostek do wdrożenia przepisów ww. ustawy, jak również o poinformowanie w tym zakresie jednostek organizacyjnych Państwu podległych i przez Państwa nadzorowanych”.

Próba zaliczenia sądów powszechnych do administracji rządowej, wbrew konstytucyjnemu podziałowi władzy, spowodowała reakcję Zarządu „Iustitii” w postaci uchwały2. (BP)

1 Dz.U. Nr 185, poz. 1092.
2 Treść uchwały dostępna na: http://www.iustitia.pl/content/view/760/257.