• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(32)/2018, dodano 14 października 2018.

Sąd administracyjny uchyla decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP odmawiającą udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS

W dniu 12.7.2018 r. została rozpoznana przez WSA w Warszawie skarga Stowarzyszenia Sieć Obywatelska ­Watchdog Polska na decyzję Szefa Kancelarii Sejmu RP odmawiającą udostępnienia załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS1.

W wydanym wyroku Sąd w pkt 1 uchylił zaskarżoną decyzję oraz w pkt 2 zasądził od organu na rzecz strony skarżącej 680 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W motywach rozstrzygnięcia Sąd stwierdził, że przepis art. 11c ustawy z 12.5.2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa2 nie stanowi podstawy do wyłączenia jawności załączników do zgłoszeń kandydatów na członków KRS, ponieważ nie można przyjąć, że jest to odrębna regulacja wyłączająca stosowanie przepisów ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej3.

Ponadto, zdaniem WSA, przepis art. 5 ust. 2 DostInfPubU wprowadza ograniczenie prawa do informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, ale jednocześnie stwierdza, że ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. W związku z tym, dane sędziów, którzy popierają zgłoszenia kandydatów na członków KRS, muszą podlegać ujawnieniu z uwagi na związane z tym wykonywanie funkcji publicznej, czyli urzędu sędziego.

Wyrok ten jest nieprawomocny. Stronom postępowania przysługuje możliwość złożenia skargi kasacyjnej do NSA.

IS

1 Zob. https://bip.warszawa.wsa.gov.pl/661/783/komunikat-w-sprawie-skargi-na-decyzje-szefa-kancelarii-sejmu-rp-odmawiajaca-udostepnienia-zalacznikow-do-zgloszen-kandydatow-na-czlonkow-krs.html

2 Dz.U. z 2018 r. poz. 389, ze zm.

3 Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, ze zm; dalej jako: DostInfPubU.