• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(47)/2022, dodano 29 sierpnia 2022.

Sędzia Joanna Hetnarowicz-Sikora odsunięta od orzekania

Joanna Hetnarowicz-Sikora to członkini Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku.

W stosunku do niej:

– Minister Sprawiedliwości zarządził przerwę w czynnościach służbowych sędzi na miesiąc,

– zastępca rzecznika dyscyplinarnego Michał Lasota wszczął postępowanie dyscyplinarne,

– prezes Sądu Rejonowego w Słupsku Agnieszka Leszkiewicz zarządziła odwołanie rozpraw sędzi, odebrała jej dostęp do akt i systemu informatycznego.

Za co odsunięto sędzię od orzekania?

Za wykonanie orzeczeń TSUE, ETPCz, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego i uwzględnienie wniosku o wyłączenie wadliwie powołanego neo-sędziego Mirosława Stachurskiego od rozpoznania jednej ze spraw toczących się przed słupskim sądem1.

W sprawie zawieszenia Joanny Hetnarowicz-Sikory uchwałę podjął Zarząd SSP „Iustitia”:

„Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z najwyższym oburzeniem przyjął informację o zawieszeniu w obowiązkach służbowych sędzi Joanny Hetnarowicz-Sikory za wydane przez nią orzeczenie. Działanie to, przeprowadzone w trakcie sesji, kiedy zabroniono jej wejścia do sali rozpraw, postawiło sędzię na równi z przestępcami, uwłaczając jej godności i podważając wiarygodność zawodową. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego za wydanie przez sędziego orzeczenia przez zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Michała Lasotę oraz decyzja Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę o zawieszeniu, wykonana przez prezes Sądu Rejonowego w Słupsku Agnieszkę Leszkiewicz, stanowią bezpośrednie naruszenie orzeczeń TSUE z 14.7.2021 r., C-204/21 i z 15.7.2021 r., C-791/19, stwierdzających, że niedopuszczalne jest uznawanie działalności orzeczniczej sędziów, w tym w zakresie badania statusu sędziego, za delikty dyscyplinarne. W Polsce, w sercu Europy, sędziowie są represjonowani za wydawane orzeczenia. To sytuacja nie do zaakceptowania. Żądamy od Prezesa Rady Ministrów wyciągnięcia konsekwencji wobec członka rządu łamiącego podstawowe zasady państwa prawa i działającego na szkodę Polski i jej obywateli. Oczekujemy również od instytucji europejskich podjęcia wszelkich działań w celu wyegzekwowania przywrócenia praworządności w Polsce, zgodnie z wyrokami europejskich trybunałów”.

Swoje oświadczenie wydało także Europejskie Stowarzyszenie Sędziów. W oświadczeniu czytamy m.in.: „Działania zastępcy rzecznika dyscyplinarnego i Ministra Sprawiedliwości stanowią bezpośrednie naruszenie postanowienia TSUE z 14.7.2021 r. (sprawa C-204/21), w którym Trybunał stwierdził, że Polska powinna zawiesić przepisy pozwalające na ponoszenie odpowiedzialności dyscyplinarnej przez sędziów za zbadanie przestrzegania wymogów niezawisłości i bezstronności sądu ustanowionego wcześniej ustawą, w rozumieniu art. 19 ust. 1 TUE w zw. z art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Decyzje te były również sprzeczne z wyrokiem TSUE z 15.7.2021 r., stwierdzającym, że sędziowie sądów powszechnych nie powinni podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej za wydawane przez nich orzeczenia”. (…) „Z tych powodów EAJ wzywa Komisję Europejską i Radę Europy do wykorzystania wszelkich środków, aby przypomnieć polskim władzom o obowiązku zaakceptowania ich zobowiązań, a w szczególności o konieczności przestrzegania decyzji Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także by wdrażanie środków niezbędnych do wykonania ich decyzji nie ulegało dalszemu opóźnianiu. Takie środki obejmują także deklarację, że orzeczenia wydane przez bezprawną Izbę Dyscyplinarną są nieważne2.

IS

1 Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://www.iustitia.pl/4371-w-okolicznosciach-niespotykanych-w-historii-sadownictwa-niemal-z-sali-rozpraw-odsunieto-sedzie-joanne-hetnarowicz-sikore-od-orzekania.

2 Całość oświadczenia na stronie: https://www.iustitia.pl/4378-oswiadczenie-europejskiego-stowarzyszenia-sedziow-w-sprawie-zawieszenia-czlonka-zarzadu-iustitii-joanny-hetnarowicz-sikora”.