• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(28)/2017, dodano 14 listopada 2017.

Sędziowie stają w obronie prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi

W dniu 7.9.2017 r. Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi podjęło następującą uchwałę1:

Wyrażamy pozytywną opinię o dotychczasowym sposobie sprawowania funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi przez SSO Krzysztofa Kacprzaka. Uważamy, że Sąd Okręgowy w Łodzi jest sądem sprawnie zarządzanym, a podejmowane w ostatnim czasie działania o charakterze administracyjno-organizacyjnym wskazują na wolę jak najlepszej współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości w tych obszarach, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania sądu, przyspieszenie rozpoznawania spraw i lepszą komunikację z Obywatelami.

W konsekwencji, odwołanie prezesa Krzysztofa Kacprzaka, przed połową kadencji, na podstawie art. 17 ustawy z 12.7.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych2 byłoby, w naszej ocenie, decyzją czysto polityczną, mającą za jedyny cel wymienienie prezesa niezależnego na prezesa bardziej dyspozycyjnego.

Powołując się na art. 10 i 173 Konstytucji RP oraz działając zgodnie ze ślubowaniem, które każdy z nas obejmując obowiązki sędziego składał, niniejszym wyrażamy nasz głęboki sprzeciw wobec obsadzania w takim trybie i z taką intencją funkcji prezesa naszego Sądu.

(IS)

1 Zob. http://www.lodz.so.gov.pl/container/aktu­alnosci//uchwala-zebrania-sedziow-sadu-okregowego-z-dnia-7-wrzesnia-2017-roku.pdf

2 Dz.U. z 2017 r. poz. 1452.