• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

SN przedstawił kolejne pytanie prawne TSUE

21.5.2019 r. SN zadał kolejne pytanie prawne TSUE. Tym razem zapytał o status nowo powołanych sędziów SN. Sąd Najwyższy, uznając, że doszło do rażącego naruszenia prawa w postępowaniu nominacyjnym, powziął wątpliwość, czy sąd, w którego składzie zasiadała osoba powołana z takim naruszeniem, jest sądem niezawisłym, bezstronnym i ustanowionym uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu prawa UE. W związku z tym wystąpił do TSUE z następującym pytaniem prawnym: Czy art. 2, art. 6 ust. 1 i 3 oraz art. 19 ust. 1 drugi akapit TUE w zw. z art. 47 KPP Unii Europejskiej i z art. 267 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie jest sądem niezawisłym, bezstronnym i ustanowionym uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu prawa Unii Europejskiej sąd, w którego jednoosobowym składzie zasiada osoba powołana do pełnienia urzędu sędziego z rażącym naruszeniem reguł prawa Państwa Członkowskiego dotyczących powoływania sędziów, w szczególności polegającym na powołaniu tej osoby do pełnienia urzędu sędziego mimo uprzedniego zaskarżenia do właściwego sądu krajowego (NSA) uchwały organu krajowego (KRS), obejmującej wniosek o jej powołanie do pełnienia urzędu sędziego, mimo wstrzymania wykonania tej uchwały zgodnie z prawem krajowym oraz mimo niezakończenia postępowania przed właściwym sądem krajowym (NSA) przed doręczeniem aktu powołania?1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/3064-sad-najwyzszy-przedstawil-kolejne-pytanie-prejudycjalne-trybunalowi-sprawiedliwosci-unii-europejskiej-tym-razem-pyta-o-status-37-nowo-powolanych-sedziow-sadu-najwyzszego