• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(36)/2019, dodano 28 sierpnia 2019.

SN skierował kolejne ważne pytanie do TSUE

W postanowieniu z 21.5.2019 r w sprawie III CZP 25/19 Sąd Najwyższy wystąpił do TSUE z pytaniem prejudycjalnym: Czy art. 2, art. 6 ust. 1 i 3 oraz art. 19 ust. 1 drugi akapit TUE w zw. z art. 47 KPP i art. 267 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie jest sądem niezawisłym, bezstronnym i ustanowionym uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu prawa Unii Europejskiej sąd, w którego jednoosobowym składzie zasiada osoba powołana do pełnienia urzędu sędziego z rażącym naruszeniem reguł prawa Państwa Członkowskiego dotyczących powoływania sędziów, w szczególności polegającym na powołaniu tej osoby do pełnienia urzędu sędziego mimo uprzedniego zaskarżenia do właściwego sądu krajowego (NSA) uchwały organu krajowego (KRS) obejmującej wniosek o jej powołanie do pełnienia urzędu sędziego, mimo wstrzymania wykonania tej uchwały zgodnie z prawem krajowym oraz mimo niezakończenia postępowania przed właściwym sądem krajowym (NSA) przed doręczeniem aktu powołania?

Sąd Najwyższy zwrócił uwagę, że pomimo uprzedniego zaskarżenia w całości uchwały KRS nr 331/2018 do NSA, wstrzymania jej wykonania przez ten Sąd i niezakończenia postępowania przed tym Sądem, Prezydent RP w dniu 10.10.2018 r. wręczył akty powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych osobom objętym wnioskiem W.Ż. o wyłączenie. A.S. został powołany przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu sędziego Sądu ­Najwyższego z rażącym naruszeniem reguł prawa polskiego dotyczących powoływania sędziów (art. 179 Konstytucji RP)1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/79-infor­ma­cje/ 3133-sad-najwyzszy-skierowal-kolejne-pytanie-prejudycjalne-do-trybunalu-sprawiedliwosci-ue