• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(37)/2019, dodano 4 listopada 2019.

Specjalny Sprawozdawca ONZ ds. niezależności sędziów pyta o sprawę sędzi Aliny Czubieniak

W wystąpieniu do polskiego rządu Specjalny Sprawozdawca zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie podstaw prawnych regulujących postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów i wskazanie, w jakim stopniu przepisy te odpowiadają międzynarodowym standardom ochrony niezawisłości sędziów. Specjalny Sprawozdawca poprosił również o przedstawienie informacji na temat składu orzekającego Izby Dyscyplinarnej, który wydał wyrok skazujący sędzię A. Czubieniak1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/3196