• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(8)/2012, dodano 1 sierpnia 2012.

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości

W dniu 27.6. br. przedstawiciele Zarządu „Iustitii” odbyli spotkanie z ­Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem. Na spotkaniu Minister przedstawił problemy związane z wydłużającym się, wskutek zmiany PrUSP, okresem oczekiwania na nominację sędziego i koncepcję zmian przepisów skracających ten okres (m.in. przekazanie opiniowania kandydatów na sędziów sądów okręgowych ponownie do zgromadzenia okręgu, rezygnacja z odwołań od opinii wizytatorów). „­Iustitia” ma w najbliższych tygodniach zająć stanowisko w przedmiocie proponowanych zmian.

Przypomnieliśmy, że celowe byłoby powrócenie do pomysłu powoływania sędziego początkowo na czas określony („na próbę”), jak to było w czasach asesury, gdyż wtedy tylko można bez ryzyka ocenić, czy ktoś, kto być może jeszcze nigdy w życiu nie był na sali rozpraw, może zacząć orzekać, a o jego powołaniu na stałe decydować będzie można na podstawie pracy orzeczniczej. Minister wyraził pogląd, że takiego sędziego „na próbę” powinien powoływać Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

W sprawie kognicji sądów poinformowano nas, że są plany przekazania dalszych czynności referendarzom, np. przez elektroniczne wydawanie bankowych tytułów egzekucyjnych i wykorzystanie w tym celu kadry referendarskiej, która zostanie niedługo zwolniona z dotychczasowych zajęć po zakończeniu migracji ksiąg wieczystych.

Pojawiły się oczywiście pytania o sprawy finansowe. Minister stwierdził, że będzie się sprzeciwiał dalszemu „zamrażaniu” wynagrodzeń sędziów, gdyż uważa, że ponowienie tej decyzji byłoby niekonstytucyjne. Minister powiedział też, że nie widzi możliwości zmiany określonych w PrUSP zasad wynagradzania sędziów, choć i ku temu Minister Finansów dąży. Zwróciliśmy uwagę, że on sam może tego nie planuje, ale może się okazać, że posłowie jego partii złożą w tej kwestii „niespodziewany projekt poselski”, jak to miało miejsce w przypadku zmian PrUSP. Minister oświadczył, że będzie się takim zmianom sprzeciwiał.

Co do „trzynastych pensji” Minister powiedział, że istnieje generalny plan zniesienia „trzynastek” wszędzie, jako swoistego „dziwactwa”, ale ma to nastąpić poprzez rozdzielenie ich na dwanaście części i dodanie do dwunastu normalnych wynagrodzeń. Stwierdziliśmy więc, że w przypadku sędziów warunkiem wstępnym, niepodlegającym żadnej dyskusji, musiałoby być podwyższenie współczynników wynagrodzeń w każdej z dziesięciu stawek płacowych o nie mniej niż 8,5%, czyli tyle, ile wynosi „trzynastka” w skali roku, a zatem trzeba dokonać zmiany PrUSP.

Minister oświadczył, że istnieją plany obniżenia naszego uposażenia za czas choroby do 80%. Ma to być dokonane w ramach rzekomego wprowadzania zasady, że „wszyscy są jednakowo traktowani”. Od razu przypomnieliśmy Ministrowi, że posłowie za czas choroby otrzymują 100% uposażenia. Zwróciliśmy uwagę, że dopiero długotrwała nieobecność sędziego, liczona w miesiącach, powoduje rozdzielenie jego referatu między innych.

Co do asystentów sędziów, Minister poinformował, że skierowana zostanie na szybką ścieżkę legislacyjną ustawa, która jako jedyny warunek podjęcia pracy w charakterze asystenta będzie stawiała posiadanie tytułu magistra prawa, bo obecnie są setki nieobsadzonych etatów. Stwierdziliśmy też stanowczo, że wynagrodzenia asystentów sędziów muszą być w sądach wszystkich ­szczebli jednakowe, bo zróżnicowanie jest tu całkowicie nieuzasadnione, a nadal występuje, chociaż „widełki” wynagrodzeń są te same.

(ISI)