• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(1)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości w dniu 9.4.2010 r.

Na spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości 9.4.2010 r. „Iustitię” reprezentowali prezes Maciej Strączyński, wiceprezes Rafał Puchalski oraz członkowie Zarządu Krystian Markiewicz, Łukasz Piebiak i Jacek Przygucki. Ministrowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu towarzyszyli sekretarz stanu Stanisław Chmielewski, podsekretarz stanu Piotr Kluz, dyrektor Grzegorz Wałejko i sędzia Agnieszka Błach.

Podczas rozmów ustaliliśmy przede wszystkim nasze stanowiska co do projektu zmiany ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.; dalej jako: PrUSP), który na stronie www.ms.gov.pl w dziale Projektów widnieje pod pozycją 8 w sekcji „Prawo państwowe”. W przedmiocie projektu ustawy zmieniającej ten najważniejszy dla nas akt prawny podtrzymaliśmy nasze dotychczasowe zasadnicze stanowisko, wielokrotnie już prezentowane. Ustaliliśmy, że prace będą nadal prowadzone, albowiem projekt ustawy już kilkakrotnie się zmieniał i minister poprosił nas o jednolite przedstawienie pełnej opinii „Iustitii” co do wszystkich jej przepisów, do czego się zobowiązaliśmy. W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa, z którymi minister nie zdołał uzgodnić terminu; uznaliśmy wspólnie, że w kolejnych rozmowach powinni oni już brać udział.

Przedstawiliśmy także nasze oczekiwania w zakresie mnożników wynagrodzeń, zgodne z uchwałą Zebrania Delegatów, która jako model docelowy uznaje osiągnięcie mnożnika nie niższego niż 4,0 dla wszystkich sędziów. Wskazaliśmy, że w naszej ocenie zmiana powinna nastąpić tą samą nowelizacją PrUSP, która – niezależnie od jej treści – jest obecnie przedmiotem rozmów, a nie odrębną ustawą, która mogłaby „ugrzęznąć” w procesie legislacyjnym.

Minister Sprawiedliwości potwierdził też trafność spostrzeżenia „Iustitii”, że przepisy przejściowe ustawy z 20.3.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 459), którymi wprowadzono nowe zasady wynagradzania sędziów, zawierają błąd prawny, który powoduje, że w pewnych sytuacjach sędzia sądu okręgowego lub apelacyjnego starszy służbą otrzymywać ma wynagrodzenie niższe od sędziego młodszego służbą. Wyraziliśmy nadzieję, że błąd ten zostanie naprawiony w czasie obecnej nowelizacji i unikniemy zbędnego wytaczania powództw.

Minister zaprosił „Iustitię” do pilnej współpracy nad nowelizacją procedury karnej. Założenia zmian opracowane przez „Iustitię”, w szczególności kierowany przez Jacka Przyguckiego zespół ds. poprawy funkcjonowania sądownictwa, zostały już przedstawione ministrowi i jego współpracownikom w formie publikacji. Ustalono, że te z nich, które zostaną uznane za niekontrowersyjne i powinny zostać łatwo przyjęte, będą nam wskazane, a wówczas członkowie „Iustitii” nadadzą im kształt projektu zmiany konkretnych przepisów ustawy (z uzasadnieniem), aby w takiej formie nadać im bieg. Działania te będą przeprowadzone w najbliższych tygodniach. Ustalono m.in., że konieczna jest generalnie zmiana procedury w takim kierunku, który wyeliminuje bardzo wysoki procent wyroków uchylanych w sprawach karnych do ponownego rozpoznania, co stanowi znaczne obciążenie dla sądów i zwiększa koszty wymiaru sprawiedliwości. Podobna współpraca ma być prowadzona w zakresie prawa cywilnego, choć jest mniej pilna.

W związku z tematem mnożników wyjaśnienia wymaga jedna kwestia. Doszło do naszej wiadomości, że rozpowszechniana jest informacja, iż w ostatnich rozmowach z Ministrem Sprawiedliwości przedstawiciele „Iustitii”  złożyli propozycję, aby w zamian za podwyżki mnożników wynagrodzeń znieść stan spoczynku. Wiadomość ta pojawiła się już w kilku miejscach Polski. Kategorycznie ją dementujemy. Nigdy taka propozycja się nie pojawiła i nie pojawi się z naszej strony, nie padła również ze strony ministerstwa i w trakcie rozmów w ogóle nie było mowy o instytucji stanu spoczynku, która jest poza wszelkim sporem.

Decyzje Zarządu

  • Zarząd zaplanował wstępnie przebieg obchodów jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia, o czym jednak informować będziemy później.
  • Przyjęte zostało przez Zarząd sprawozdanie Łukasza Piebiaka ze spotkania MEDEL w Turynie, przesłane w jednym z poprzednich komunikatów.
  • Ustalono sposób podawania informacji o działalności zespołów programowych.
  • Powołano przewodniczącego zespołu ds. zmian statutu, którym został prezes Maciej Strączyński.
  • Zarząd dokonał ustaleń co do wyboru firmy, która ma prowadzić księgowość Stowarzyszenia oraz wytypował osoby mające zająć się podpisaniem nowej umowy dotyczącej poczty elektronicznej, strony internetowej i serwera „Iustitii”.

opracował:

Bartłomiej Przymusiński