• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(2)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

Spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości w dniu 1.7.2010 r.

W dniu 1.7.2010 r. odbyło się spotkanie robocze w Ministerstwie Sprawiedliwości. „Iustitię” reprezentowali Maciej Strączyński, Rafał Puchalski Bartłomiej Przymusiński. Trzyosobowa była również reprezentacja KRS – Ewa Stryczyńska, Piotr Raczkowski i Waldemar Żurek.

Ze strony ministerstwa w spotkaniu uczestniczyli sekretarz stanu Stanisław Chmielewski i podsekretarze stanu Jacek Czaja, a także Igor DzialukPiotr Kluz. Nie było ministra Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Na początku spotkania przedstawiono nam zupełnie nowy projekt systemu ocen sędziów. Zaprezentowano nam jego wstępny szkic: z tego szkicu wynika, że nie byłby to już system wystawiania stopni szkolnych sędziom i wyciągania wobec nich sankcji za słabe oceny.

System wstępnie nam przedstawiony ma zawierać wyłącznie opisową ocenę pracy sędziego, i to nie w celu wyciągania wobec niego sankcji, ale w celu doskonalenia zawodowego. Oceny jednak mają dokonywać służbowi przełożeni (była mowa i o prezesach, i o przewodniczących wydziałów). Z uwagi na nieznajomość dalszych szczegółów nie mogliśmy się do tego pomysłu ustosunkować. Generalnie założeniem nowego projektu ocen jest podobno doskonalenie zawodowe sędziów i opracowanie planu kariery zawodowej sędziego, a nie wyciąganie jakichkolwiek konsekwencji wobec sędziów. Prace nad tym systemem mają być w ministerstwie kontynuowane.

Jednak od razu należy wyjaśnić: omawiany projekt nie znalazł się w projekcie kierowanym do konsultacji rządowych, a ministerstwo jedynie zasygnalizowało możliwość zgłoszenia go w formie autopoprawki.

 

Przedstawiciele ministerstwa potwierdzili decyzję o wycofaniu się z powołania Komisji Konkursowej oceniającej kandydatów na sędziów i wprowadzenia w to miejsce do ustawy z 27.7.2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (t. jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 11, poz. 67) przepisów określających zasady oceniania kandydatów i wprowadzających możliwość udziału w posiedzeniu zespołu KRS, który opiniuje kandydata, przedstawicieli samorządu zawodowego korporacji, z której kandydat pochodzi (z głosem opinodawczym). Nie było wobec tego sprzeciwu z niczyjej strony.

Nie uległo zmianie stanowisko ministerstwa co do zakazu pełnienia przez sędziów funkcji przewodniczącego wydziału ksiąg wieczystych i rejestrowego i obowiązku corocznego pięciodniowego szkolenia w KSSiP. Problem zniesienia, co do zasady, wydziałów rodzinnych przedstawiciele ministerstwa bagatelizowali, tłumacząc, że wcale nie mają zamiaru tych wydziałów znosić. Jednak nie dowiedzieliśmy się, po co w takim razie zmieniać przepisy i ustanawiać istnienie wydziałów rodzinnych jako wyjątek, a nie zasadę. W sprawach wyboru prezesów, kompetencji kolegiów, wybierania członków KRS po jednym w każdej apelacji, czy też pozbawienia prezesów zwierzchnictwa nad administracją, przedstawiciele ministerstwa nie zmienili zdania.