• Konferencje i szkolenia
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(16)/2014, dodano 29 sierpnia 2014.

Sprawozdanie ze szkolenia „Postępowanie zabezpieczające
w sprawach o rozwód”, Katowice 14.2.2014 r.

Anna Bicz
(inne teksty tego autora)

W dniu 14.2.2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbyło się szkolenie „Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział Śląski w Katowicach oraz Fundację Centrum Szkolenia Sędziów „Iustitia” we współpracy
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Sądem Apelacyjnym w Katowicach oraz Sądem Okręgowym w Katowicach.

Patronat nad wydarzeniem objęły Fundacja „Facultas Iuridica” oraz Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Patronatu medialnego udzielił Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Szkolenie otworzyli Prezes Sądu Okręgowego dr Jacek Gęsiak, zastępca prezesa Fundacji Centrum Szkolenia Sędziów „Iustitia” SSO Magdalena Marczyńska, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego) dr Aleksandra Wentkowska, a także prowadzący szkolenie dr ­Krystian Markiewicz (Prezes Oddziału Śląskiego w Katowicach Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”).

Pierwsza część szkolenia zainicjowana została przez sędzię Annę Bohdziewicz (sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach), która, przez pryzmat swojego doświadczenia, oceniła obowiązujące regulacje prawne w zakresie postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód. W swoim wystąpieniu prelegentka
w gruntowny sposób przeanalizowała najczęściej spotykane problemy praktyczne w dziedzinie omawianego zagadnienia.

Drugi z prelegentów – adw. dr Marcin Cieśliński (wykładowca w Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA UW) w swoim przemówieniu skoncentrował się głównie na omówieniu konsekwencji uchylenia art. 443 KPC. Referent wskazał, że nowe unormowania nie zapewniły oczekiwanej sprawności postępowania, co, jego zdaniem, w sprawach rodzinnych może doprowadzić do nieodwracalnych szkód.

Drugi panel, swoim referatem „Mediacja w sprawach o rozwód i separację, z uwzględnieniem interesu małoletnich dzieci”, rozpoczęli Grzegorz Frączek
(dyrektor Ośrodka Mediacji „Facultas Iuridica” przy WPiA UŚ) oraz adw. Monika Stachura (mediator w sprawach cywilnych i rodzinnych w Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW). Prelegenci przedstawili regulacje prawne dotyczące mediacji, z uwzględnieniem przepisów szczególnych odnoszących się do spraw rodzinnych, zaznaczyli zakres zastosowania mediacji w sprawach o rozwód i separację, a także wskazali na zasadniczą rolę sędziów
w rozwoju tej instytucji.

Szkolenie zakończyło wystąpienie Alicji Budzyńskiej (psycholog w Fundacji Dzieci Niczyje), która przedstawiła temat wysłuchania małoletniego w postępowaniu rodzinnym i rozwodowym, akcentując tym samym główne problemy związane z tym zagadnieniem. Referentka zaprezentowała propozycję standardów wysłuchania małoletniego oraz zwróciła uwagę na wątpliwości związane z oceną wartości wypowiedzi dziecka.

Konferencję podsumowała prof. Irena Lipowicz (Rzecznik Praw Obywatelskich), która podziękowała organizatorom, prelegentom oraz uczestnikom szkolenia,
a także wyraziła nadzieję kontynuowania współpracy pomiędzy sędziami a Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Konferencja spotkała się z zainteresowaniem dużej ilości sędziów rodzinnych z całej Polski, przedstawicieli świata nauki z Polski i z zagranicy oraz pracowników sądów, wyższych uczelni i studentów.