• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(39)/2020, dodano 10 sierpnia 2020.

Stanowisko SSP „Iustitia” w sprawie obowiązku ujawnienia przez sędziów przynależności do zrzeszeń

Nałożony na podstawie art. 88a § 1 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu zmienionym ustawą z 20.12.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw, której przepisy w większości weszły w życie 14.2.2020 r., obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniu, w tym w stowarzyszeniu – ze wskazaniem nazwy i siedziby zrzeszenia, pełnionych funkcji oraz okresu członkostwa oraz o funkcji pełnionej w organie fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej – ze wskazaniem nazwy i siedziby fundacji oraz okresu pełnienia funkcji jest sprzeczny z podstawowymi prawami człowieka takimi jak prawo do poszanowania życia prywatnego, wolność wyznania, wolność gromadzenia się i stowarzyszania się, wyrażonymi w Konstytucji RP (art. 47, art. 51 ust. 2, art. 53), w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 8, 9, 11) i w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej (art. 7, 10, 12).

W opinii Stowarzyszenia wskazane regulacje stanowią element bezprecedensowej walki z niezależnymi sądami i niezawisłymi sędziami, wszczętej przez władzę polityczną i zmierzającej do całkowitego podporządkowania sobie władzy sądowniczej.

W wyniku dyskusji w poszerzonym gronie z przedstawicielami oddziałów postanowiliśmy zaproponować wzór oświadczenia do wykorzystania przez chętnych, udostępniany na stronach Stowarzyszenia.

Ponadto Zarząd zadeklarował, że podobnie jak w przeszłości nie będzie udzielał jakimkolwiek podmiotom jakichkolwiek informacji o członkach Stowarzyszenia1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/3727-stanowisko-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-w-sprawie-obowiazku-ujawnienia-przez-sedziow-przynaleznosci-do-zrzeszen-nalozonego-ustawa-kagancowa