• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(41)/2020, dodano 18 stycznia 2021.

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie odebrania immunitetu sędziemu Igorowi Tuleyi

W przyjętym 18.11.2020 r. stanowisku Zarząd SSP „Iustitia” stanowczo potępił decyzję izby dyscyplinarnej działającej w budynku Sądu Najwyższego o uchyleniu immunitetu sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Igorowi Tuleyi. Zarząd podkreślił, że izba dyscyplinarna nie spełnia kryteriów niezależnego sądu, tak w rozumieniu prawa krajowego, jak i wspólnotowego, co potwierdził Sąd Najwyższy w uchwale połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 23.1.2020 r. (BSA I-4110-1/20). Tym samym izba dyscyplinarna posiada charakter sądu wyjątkowego, którego ustanowienie w czasie pokoju jest zakazane przez Konstytucję RP. Już z tego powodu decyzje wydawane przez osoby wchodzące w skład rzeczonej izby nie mają charakteru orzeczeń wydanych przez należycie obsadzony sąd. To właśnie brak atrybutów niezależnego sądu, a tym samym sądu, który gwarantuje prawo do skutecznego środka prawnego, skutkował zawieszeniem przez TSUE przepisów dotyczących funkcjonowania izby dyscyplinarnej.

Dzisiejsza decyzja o uchyleniu immunitetu sędziemu I. Tuleyi ignoruje postanowienie TSUE z 8.4.2020 r., a tym samym w sposób rażący narusza prawo wspólnotowe, a także przepisy Konstytucji RP. Tego rodzaju działania osób zasiadających w izbie dyscyplinarnej wykluczają Polskę z kręgu krajów cywilizowanych, w których takie zasady jak w stanowisku Zarząd SSP „Iustitia” oświadczył, że niezależnie od metod i środków, których władza polityczna użyje do eliminacji niezależnych sędziów z życia publicznego, nadal będzie prowadził działania w obronie praworządności oraz praw człowieka, czyniąc to w interesie wszystkich obywateli Polski. Podkreślono, iż jako Stowarzyszenie będziemy zawsze bronić dobrego imienia każdego sędziego, który poddawany jest politycznym represjom ze strony zależnych od władzy politycznej prokuratorów.

Praworządność, czy niezależne sądownictwo stanowią fundament funkcjonowania państwa1.

IS

1 Stanowisko zob. https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/4034-stanowisko-zarzadu-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-z-dnia-18-listopada-2020-roku-w-sprawie-uchylenia-immunitetu-sedziemu-sadu-okregowego-w-warszawie-igorowi-tulei