• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(40)/2020, dodano 7 października 2020.

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie postawienia zarzutów dyscyplinarnych 14 sędziom

Przemysław W. Radzik – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Wojciech Biedroń – redaktor portalu internetowego „Wpolityce” 22.7.2020 r. poinformowali opinię publiczną o sformułowaniu i przedstawieniu 14 sędziom sądów powszechnych zarzutów popełnienia przewinień dyscyplinarnych polegających: „na oczywistej i rażącej obrazie przepisów prawa – art. 88a § 1 PrUSP w ten sposób, że będąc zobowiązanym do złożenia w trybie określonym w art. 88a § 1 PrUSP w zw. z art. 9 ustawy z 20.12.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 190), pisemnego oświadczenia, odmówił(a) podania w nim danych i informacji dotyczących jego (jej) przynależności do zrzeszeń i stowarzyszeń, zatajając fakt członkostwa w zrzeszeniu Forum Współpracy Sędziów i w jego organie o nazwie Stałe Prezydium oraz zataił(a) okres członkostwa w tych strukturach, przez co dopuścił(a) się również uchybienia godności urzędu poprzez nierespektowanie ustawowych obowiązków postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym, w szczególności, obowiązku stania na straży prawa i kierowania się zasadami godności i uczciwości w służbie i poza nią, to jest zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i naruszających zasady etyki zawodowej, określone w § 2, § 5 ust. 2 i § 16 uchwały KRS z 19.2.2003 r. w sprawie uchwalenia Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych.”.

Działania powołanego przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro rzecznika dyscyplinarnego są oczywiście wadliwe. Forum Współpracy Sędziów nie jest stowarzyszeniem ani zrzeszeniem.

Podjęte przez Przemysława W. Radzika czynności mają charakter represji wymierzonej w przedstawicieli ogółu środowiska sędziowskiego. Mogą stanowić występek przekroczenia uprawnień1.

IS

1 Całość stanowiska zob.: https://iustitia.pl/83-komunikaty-i-oswiadczenia/3906-stanowis­ko-zarzadu-ssp-iustitia-w-sprawie-postawienia-22-lipca-2020-roku-zarzutow-dyscyplinarnych-14-sedziom