• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(40)/2020, dodano 7 października 2020.

Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie uchwały o stwierdzeniu ważności wyboru Prezydenta RP

W dniu 6.8.2020 r. Zarząd SSP „­Iustitia” przyjął stanowisko w sprawie uchwały o ważności wyboru Prezydenta RP. W stanowisku Zarząd wskazał, że: „3.8.2020 r. powołana nielegalnie przez prezydenta Andrzeja Dudę, w skrajnie upolitycznionym procesie nominacyjnym, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podjęła nieważną uchwałę w sprawie ważności wyboru prezydenta Andrzeja Dudy na kolejną kadencję. Przypominamy, że Izba ta w całości została powołana przez Prezydenta na wniosek neo-KRS, mimo zakazu wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w związku z zadaniem pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luxemburgu, które wkrótce zostaną rozpoznane. Każde orzeczenie wydane przez tę Izbę i zasiadających w niej – neo-sędziów jest nieważne, o czym przesądził Sąd Najwyższy w uchwale 3 połączonych Izb w dniu 23.1.2020 r. (BSA I-4110-1/20). Tym samym wobec nieważności dzisiejszej »uchwały« nie doszło do stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej przez Sąd Najwyższy, co jest wymagane przez art. 129 ust. 1 Konstytucji RP.”.

W związku z przyjętym stanowiskiem niezwłoczne działania podjął oczywiście Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Przemysław W. Radzik, wszczynając czynności wyjaśniające mające doprowadzić do ustalenia, czy przyjmując powyższe stanowisko, członkowie Zarządu „Iustitii” nie popełnili deliktu dyscyplinarnego.

W konsekwencji analogiczne stanowiska przyjęły Zarządy Oddziałów w Warszawie i w Katowicach. Tak to już jest, że im bardziej się pięść zaciska, tym więcej przez palce przecieka1.

IS

1 Zob. więcej: https://iustitia.pl/79-informa­cje/ 3908-stanowisko-zarzadu-ssp-iustitia-z-dnia-
03-08-2020-r-dotyczaca-uchwaly-o-stwierdzeniu-waznosci-wyboru-prezydenta-rp;

https://iustitia.pl/79-informacje/3909-uchwala-zarzadu-oddzialu-terenowego-w-warszawie-ssp-iustitia-popierajaca-uchwale-zarzadu-ssp-iustitia-z-dnia-03-08-2020-r;

https://iustitia.pl/79-in­for­macje/3909-uchwala-zarzadu-oddzialu-terenowe­go-w-warszawie-ssp-iustitia-popierajaca-uchwa­le-zarzadu-ssp-iustitia-z-dnia-03-08-2020-r