• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(14)/2013, dodano 13 marca 2014.

Strategia 2020

Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki oraz Prokurator Generalny Andrzej Seremet podpisali 5.2.2014 r. list intencyjny w sprawie wspólnego działania na rzecz modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce. Efektem tego porozumienia jest dokument strategiczny1 opisujący cele i kierunki działań. Najważniejsze cele zawartego porozumienia to – według Ministerstwa – zapewnienie punktu odniesienia dla ciągłości i stabilności reform, stworzenie podstawy do skutecznego ubiegania się o środki na realizację projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE, uporządkowanie istniejących i planowanie przyszłych projektów składających się
na reformy oraz wprowadzenie wielokryterialnego spojrzenia na sprawność instytucji przestrzeni sprawiedliwości.

Realizację strategii wspierać mają m.in. projekty finansowane ze środków nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Prace nad strategią modernizacji przestrzeni sprawiedliwości trwały prawie dwanaście miesięcy – rozpoczęły się w marcu 2013 r. Brali w nich udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Centralnego Zarządu Służby Więziennej. SSP „Iustitia” brało udział w konsultacjach społecznych tego dokumentu2. (BP)

 

1 Dostępny na: http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5749,strategia-modernizacji-przestrzeni.html.

2 Opinia SSP „Iustitia” dostępna na: http://iustitia.pl/index.php/opinie/792-opinia-iustitii-na-temat-strategii-systemu-wymiaru-sprawiedliwosci-na-lata-2014-2020.