• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(38)/2019, dodano 26 marca 2020.

TSUE orzekł, że polskie przepisy dotyczące przejścia w stan spoczynku sędziów SN są niezgodne z prawem UE

W wyroku w sprawie C-192/18 ogłoszonym 5.11.2019 r. Trybunał w składzie wielkiej izby uwzględnił skargę wniesioną przez Komisję Europejską i stwierdził, że Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy prawa Unii, z jednej strony, poprzez wprowadzenie odmiennego wieku przejścia w stan spoczynku dla kobiet i mężczyzn zajmujących w Polsce stanowiska sędziów i prokuratorów, z drugiej zaś strony, poprzez obniżenie wieku przejścia w stan spoczynku mającego zastosowanie do sędziów sądów powszechnych, z jednoczesnym przyznaniem Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienia do decydowania o przedłużeniu okresu czynnej służby tych sędziów1.

W związku z orzeczeniem TSUE Zarząd SSP „Iustitia” oświadczył, że oczekujemy od polskich władz wycofania się z wszelkich działań godzących w zasady niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów oraz dobrowolnej wypłaty odszkodowań sędziom, którzy zostali przeniesieni w stan spoczynku na podstawie zaskarżonych przepisów2.

IS

1 Komunikat zob. https://iustitia.pl/nowa-krs-nowy-sn/3396-trybunal-sprawiedliwosci-unii-europejskiej

2 Stanowisko zob. https://iustitia.pl/nowa-krs -nowy-sn/3397-stanowisko-iustitii-po-wyroku-tsue-oczekujemy-od-polskich-wladz-wycofania-sie-z-dzialan-naruszajacych-niezawislosc-sedziowska-i-niezaleznosc-sadow-oraz-dobrowolnej-wyplaty-odszkodowan-sedziom-ktorych-przeniesiono-na-tej-podstawie-w-stan-spoczynku