• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 3(45)/2021, dodano 4 stycznia 2022.

Uchwała Nr 5 z 18.9.2021 r. z Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów w Gdańsku

SSP „Iustitia” działa już od ponad 30 lat. W tym czasie „Iustitia” stała się największym stowarzyszeniem sędziowskim w Polsce. Siłą naszego Stowarzyszenia jest przede wszystkim przywiązanie do zasad demo­kratycznego państwa prawa i soli­darność. Na tym fundamencie Stowarzyszenie zbudowało piękną historię, którą w znacznym stopniu współtworzyła wieloletnia Prezes Zarządu Maria Teresa Romer. Przez te wszystkie lata „Iustitia” stała się synonimem: obrony niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej; działań na rzecz upowszechniania i ochrony wolności, praw oraz swobód obywatelskich; edukacji prawnej społeczeństwa; reprezentacji zawodowych i socjalnych interesów środowiska sędziowskiego.

„Nasze Stowarzyszenie stoi obecnie przed historycznym wyzwaniem, jakim jest przywrócenie ładu konstytucyjnego w Polsce (…).

Stowarzyszenie w pełni podtrzymuje stanowisko wyrażone w uchwale Nr 4 z 17.4.2021 r. XXVI Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”. Rozumiejąc potrzebę zachowania ciągłości państwa i pewności prawa oraz ładu społecznego, nie można pomijać konieczności przywrócenia społecznego zaufania do demokracji w ogóle, a do wymiaru sprawiedliwości w szczególności. Nie można aktów bezprawia, nawet jeżeli przyjmują pozór stanowienia albo stosowania prawa, uznawać za prawo. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji RP). Dotyczy to także Prezydenta RP, a jego postanowienia dla ich ważności i skuteczności muszą mieć prawne umocowanie. Osoby powołane na stanowiska sędziowskie w wadliwej procedurze nie są sędziami w rozumieniu Konstytucji RP i prawa międzynarodowego (EKPCz, KPP).

Przywrócenie ładu konstytucyjnego w obszarze sądownictwa wymagać będzie w szczególności uznania stosunku służbowego na stanowiskach objętych w wyniku wskazanych wyżej aktów za nienawiązany. Nie stoi to na przeszkodzie przyjęciu, że zachowają moc orzeczenia wydane w postępowaniu karnym, administracyjnym i cywilnym z udziałem osób, które objęły stanowiska w sposób wadliwy, jednak z możliwością wznowienia postępowań indywidualnie inicjowanych – na podstawie obowiązujących przepisów w odpowiednich procedurach w określonym terminie i bezpłatnie.

Osoby, które uczestniczyły w wadliwych konkursach z udziałem neo-KRS nie zostały ważnie powołane na urząd sędziego. Osoby te nie nabyły statusu sędziego, a zatem nie może być mowy o utracie tego statusu w ich wypadku. Ponadto wygaszenie stosunku służbowego oznaczałoby, że de facto osoby te przechodziłyby w stan spoczynku z prawem do uposażenia. Byłoby to rozwiązanie destrukcyjne dla porządku prawnego, gdyż oparte na bezprawiu, a ponadto demoralizujące, nie do pogodzenia z poczuciem przyzwoitości i niemające nic wspólnego z ochroną praw słusznie nabytych, szczególnie w świetle trwających od kilku lat represji wobec sędziów walczących w obronie fundamentów państwa prawa (…).

Mając powyższe na uwadze:

1. Wzywamy wszystkie zobowiązane organy do pełnego wykonania postanowienia TSUE z 14.7.2021 r. oraz wyroku tego Trybunału z 15.7.2021 r., w tym do natychmiastowego zaprzestania działania Izby Dyscyplinarnej a także dopuszczenia do orzekania Pawła Juszczyszyna, Igora Tuleyi, Adama Synakiewicza, Piotra Gąciarka, Marty Pilśnik i innych sędziów bezprawnie odsuniętych od pracy. Niewykonanie orzeczeń TSUE może spowodować nałożenie na Polskę kar pieniężnych, wypłatę odszkodowań przez Skarb Państwa i uruchomienie mechanizmu „pieniądze za praworządność”. Dodatkowo, może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy publicznych.

2. Wyrażamy najwyższy szacunek dla wszystkich sędziów, którzy nie bacząc na grożące im represje, stosują wskazane powyżej orzeczenia trybunałów europejskich i sądów krajowych, w szczególności odmawiając orzekania z osobami powołanymi w wadliwej procedurze lub stwierdzając nieważność orzeczeń wydanych przez te osoby. Deklarujemy wszelką dostępną pomoc dla represjonowanych sędziów, także finansową.

3. Z związku z dobiegającą końca kadencją neo-KRS apelujemy do organów władzy ustawodawczej i wykonawczej o jak najszybsze podjęcie prac nad nową ustawą o KRS oraz regulacją dotyczącą odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, spełniającą standardy wynikające z Konstytucji RP oraz prawa unijnego. Stosowne projekty zostały przygotowane przy udziale SSP „Iustitia” oraz Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej i powinny być podstawą dalszych prac.

4. Traktując chlubną przeszłość naszego Stowarzyszenia jako zobowiązanie na przyszłość, zapewniamy, że będziemy nadal walczyć o sprawiedliwość i wolność dla wszystkich1.

IS

1 Całość uchwały zob.: https://iustitia.pl/81-uchwaly/4250-uchwala-nr-5-z-18-09-2021-r-nadzwyczajnego-zebrania-delegatow-stowarzyszenia-sedziow-polskich-iustitia-w-gdansku-uchwala-jubileuszowa.