• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(4)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Uchwała nr 6/2011 XVI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” domaga się niezwłocznego ustalenia limitów obcią-żenia sędziów obowiązkami orzeczniczymi.
Z roku na rok rośnie liczba spraw wpływających do sądów, a wraz z tym rośnie wymiar zadań nakładanych na sędziów. Istnieje jednak granica, do której można zwiększać ilość obowiązków nakładanych na sędziego bez uszczerbku dla praw obywateli oczekujących rzetelnego i niezwłocznego rozpoznania swych spraw. Granicę tę wyznacza czas, który sędzia musi przeznaczyć na analizę każdej sprawy, rozważenie stanowisk stron, przygotowanie rozstrzygnięcia, a także na konieczne doszkalanie i doskonalenie zawodowe, śledzenie zmian prawa i stanowisk doktryny i judykatury.
Domagamy się wprowadzenia rozsądnego limitu spraw powierzanych do rozpoznania każdemu sędziemu, tak, by wymiar nakładanych na niego zadań umożliwiał ich wykonanie w czasie nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo, bez konieczności dokonywania wyboru pomiędzy jakością i ilością wydanych orzeczeń. Dziś w bardzo wielu sądach w kraju liczba spraw powierzanych do rozpoznania poszczególnym sędziom przekroczyła ową granicę, a sędziowie w nich orzekający postawieni zostali przed koniecznością podjęcia decyzji, czy poświęcić szybkość postępowania dla jakości orzeczeń, czy też jakość orzeczeń dla szybkości postępowania. Stawianie sędziów w sytuacji, w której zmuszeni są oni do podejmowania takich decyzji, świadczy o poważnej wadzie systemowej polskiego wymiaru sprawiedliwości.