• Sprawy bieżące
 • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(4)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Uchwała programowa nr 4/2011 XVI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do kontynuowania w imieniu Stowarzyszenia działań mających na celu zapewnienie sądom należnej im pozycji ustrojowej. Ponawiając postulaty w tym zakresie określone po raz pierwszy w uchwale XII Wyborczego Zebrania Delegatów z 25.10.2008 r. w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów Stowarzyszenie domaga się:

 1. całkowitego uniezależnienia sądów od decyzji podejmowanych przez polityka, jakim jest Minister Sprawiedliwości, poprzez powierzenie nadzoru administracyjnego nad sądami i nadzoru służbowego nad sędziami Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego;
 2. wyodrębnienia budżetowego sądów powszechnych na wzór rozwiązań dotyczących Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych;
 3. przywrócenia sądownictwu atrybutów samorządności poprzez zwiększenie uprawnień samorządu oraz zapewnienie sędziom sądów wszystkich szczebli udziału w samorządzie sędziowskim.

Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” podtrzymuje także postulaty wprowadzenia regulacji prawnych gwarantujących sędziom możliwość pełnienia służby w sposób i w warunkach pozwalających na należyte wypełnianie nałożonych na nich obowiązków. Jednocześnie wskazuje, iż postulaty te zmierzają do ukształtowania warunków pracy sędziów w sposób zbieżny z wytycznymi zawartymi w Rekomendacji CM/Rec (2010) 12 Komitetu Ministrów Rady Europy z 17.11.2010 r., i składają się na nie w szczególności żądania:

 1. jednoznacznego uregulowania zakresu nadzoru administracyjnego nad sądami, w sposób gwarantujący zachowanie niezawisłości sędziowskiej przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznych i obiektywnych sposobów kontroli jego wykonywania, jako gwarancji niezawisłości sędziego w ramach określonych w pkt. 22 Rekomendacji;
 2. kompleksowego uregulowania modelu kariery zawodowej sędziego, w tym wprowadzenia jasnych, czytelnych, obiektywnych i jednolitych kryteriów awansu, oraz powoływania na stanowiska funkcyjne w sądach, zgodnie z zaleceniami zawartymi w pkt. 44 Rekomendacji;
 3. ograniczenia obciążenia sędziów obowiązkami służbowymi w taki sposób, aby wymiar nakładanych na nich zadań każdorazowo umożliwiał ich wykonanie w czasie nieprzekraczającym 40 godzin tygodniowo i przy wypełnieniu obowiązków wymienionych w punktach 59–65 Rekomendacji;
 4. zapewnienia sędziom i pracownikom administracyjnym sądów godnych warunków pracy, adekwatnych środków finansowych i technicznych pozwalających na prawidłowe wykonywanie swych obowiązków, zgodnie z pkt 33–35 Rekomendacji;
 5. podjęcia prac nad regulacją immunitetu cywilnego sędziów, zgodnie z zaleceniami zawartymi w pkt. 66 i 67 Rekomendacji;
 6. ograniczenia zakresu kognicji sądów i powierzenia innym organom rozstrzygania spraw, które zgodnie ze standardami konstytucyjnymi mogłyby być rozpoznawane przez te organy, a także zwolnienia sędziów z obowiązku podejmowania czynności niezwiązanych bezpośrednio z wymiarem sprawiedliwości, zgodnie z zaleceniami zawartymi w pkt. 33 Rekomendacji;
 7. zmiany systemu wynagradzania sędziów w sposób gwarantujący realizację zaleceń zawartych w pkt 53–55 Rekomendacji, przy ustaleniu jego wysokości na poziomie uwzględniającym wytyczne zawarte w art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, ze wskazaniem, by miesięczne wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego nie było niższe niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zebranie Delegatów upoważnia Zarząd do wyboru form i kierunków działań mających na celu realizację postulatów Stowarzyszenia, nie wykluczając ogłoszenia akcji protestacyjnej. Apeluje do wszystkich sędziów o poparcie inicjatyw Stowarzyszenia, popularyzację jego postulatów i opinii oraz o współpracę przy dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu.