• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(2)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z 9.8.2010 r. adresowana do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP

Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zwraca się do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o wyegzekwowanie od Rady Ministrów należytej reakcji na Dezyderat Nr 2 Komisji z 23.8.2008 r. w sprawie wynagrodzeń sędziów.

Komisja uchwaliła dezyderat w odpowiedzi nie tylko na głęboką deprecjację wynagrodzeń sędziów, które w 2008 r. osiągnęły najniższy poziom, ale także na propozycje regulacji tych wynagrodzeń przedstawione Komisji przez Ministra Sprawiedliwości. Projekt ten przewidywał podniesienie od stycznia 2009 r. wynagrodzeń sędziów o kwoty rzędu 1000 zł dla każdego sędziego. Komisja uznała te propozycje za niewystarczające i z tego powodu uchwaliła dezyderat.

Odpowiedź Rady Ministrów na dezyderat udzielona w dniu 17.9.2008 r. była ogólnikowa i sprowadziła się do twierdzenia, że przedstawiony projekt tysiączłotowych podwyżek jest wystarczający. Oznacza to, że Rada Ministrów zadeklarowała już wówczas wolę zignorowania dezyderatu i przyznania sędziom tylko takich podwyżek, jakie zaplanowano przed uchwaleniem dezyderatu. Komisja rozpoznawała odpowiedź na dezyderat na posiedzeniu w dniu 11.11.2008 r. Rozpoznawanie tej odpowiedzi zostało przerwane i jak wynika z informacji zawartych na oficjalnej stronie internetowej Sejmu, nigdy go nie dokończono.

Ustawa z 20.3.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz. 459), mimo wprowadzenia zmiany zasad naliczania wynagrodzeń, została skonstruowana tak, aby podwyżki z niej wynikające pozostały na z góry założonym poziomie. Przyjęto ją przy jawnych deklaracjach przedstawicieli koalicji rządzącej, że wynikające z niej wynagrodzenia sędziów jedynie zbliżone są do konstytucyjnych wymogów, a zatem, że im nie odpowiadają (cyt.: „Postanowiliśmy zbliżyć się w realizacji do zasad konstytucyjnych, wyrażonych w art. 178 i 195 Konstytucji, w których mówi się o tym, że sędziom, w tym sędziom Trybunału Konstytucyjnego, zapewnia się warunki pracy i warunki wynagradzania odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi pełnionych przez nich obowiązków (…)” – wypowiedź posła Jerzego Kozdronia w imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej na posiedzeniu Sejmu w dniu 19.2.2009 r.).

Obecnie Rada Ministrów jednoznacznie stwierdziła, że żadne dalsze zmiany zasad wynagradzania sędziów nie nastąpią oraz odmówiła rozmów o jakichkolwiek ich zmianach w latach przyszłych. Jednoznaczna jest wola dalszego, stałego naruszania Konstytucji w tym względzie. Odrzuca się stanowisko Komisji wyrażone w dezyderacie oraz zapomina o wypowiedziach przedstawicieli koalicji rządzącej, składanych w czasie uchwalania ustawy (cyt. „Mam nadzieję, że te wynagrodzenia sędziów są uchwalone na określony czas. Kiedy przejdziemy przez tę ciemną dolinę, to będziemy mogli do spraw wynagrodzeń sędziowskich jeszcze wrócić i porozmawiać o podwyższeniu tych mnożników (…) – wypowiedź jw.).

Ponadto Stowarzyszenie zauważa, że ustawa z 20.3.2009 r. sformułowana jest w sposób błędny, albowiem zawarte w niej przepisy przejściowe, które miały na celu zmniejszenie podwyżek wynagrodzeń wynikających z nowej treści PrUSP, są niezgodne nie tylko z art. 178 ust. 2, ale również z art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji. Prowadzą bowiem do nieuzasadnionego zróżnicowania wynagrodzeń, dyskryminującego sędziów najstarszych wiekiem i o najdłuższym stażu pracy.

Stowarzyszenie apeluje zatem do Komisji o podjęcie w sprawie dezyderatu działań przewidzianych w art. 159 § 5 i 6 Regulaminu Sejmu.