• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2-3(48)/2022, dodano 9 stycznia 2023.

Uwagi do projektu z 9.5.2022 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

9.6.2022 r. SSP „Iustitia” złożyło uwagi do projektu z 9.5.2022 r. ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Stowarzyszenie przedłożony projekt zaopiniowało negatywnie.

W szczególności krytycznie odniosło się do projektowanych zmian w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o dokumentach paszportowych, ustawie o obywatelstwie ustawowym oraz ustawie o dowodach osobistych, ustawie o ewidencji ludności.

W ocenie Stowarzyszenia „krytycznie należy odnieść się do propozycji zmian przywołanych wyżej przepisów, stanowiących jak się wydaje próbę powstrzymania społecznej debaty w omawianym zakresie, tym samym stawiających pod znakiem zapytania realizację jednego z najbardziej fundamentalnych celów wyznaczonych w uzasadnieniu projektu (choć wskazanego przez projektodawcę, jako jeden z dalszych celów), to jest zabezpieczenia funkcjonowania podstawowych konstytucyjnych i kodeksowych zasad polskiego prawa rodzinnego dotyczących konstrukcji pochodzenia dziecka i małżeństwa i ochrony tych zasad na terytorium RP, skoro ich rozumienie poddane jest wciąż dynamice przemian społecznych, co może prowadzić do rozminięcia się rzeczywistej treści norm konstytucyjnych z oczekiwaną przez projektodawcę treścią norm ustawowych. Widoczne jest to już w propozycji zmiany art. 2 ust. 1 pkt 3) Prawa o aktach stanu cywilnego, gdzie projektodawca zaleca odczytanie treści norm konstytucyjnych według normy ustalanej przepisami o randze ustawowej”1.

IS

1 Całość uwag do projektu na stronie: https://www.iustitia.pl/dzialalnosc/opinie-i-raporty/ 4474-uwagi-do-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-rodzinny-i-opiekunczy-oraz-niektorych-innych-ustaw-ud292.