• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(10)/2012, dodano 17 lutego 2013.

Wyrok TK ws. waloryzacji wynagrodzeń

Dnia 12 grudnia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Sejm uchwalając ustawę okołobudżetową na 2012 r. nie naruszył przepisów Konstytucji. Do wyroku TK sędziowie Mirosław GranatWojciech Hermeliński złożyli zdania odrębne.

W związku z wyrokiem Zarząd SSP „Iustitia” z przykrością stwierdził, że stowarzyszenie nie zostało dopuszczone do udziału w postępowaniu przed TK, pomimo złożenia stosownego wniosku. Uniemożliwiło to stowarzyszeniu wzięcie aktywnego udziału w postępowaniu. W stanowisku Zarządu podkreślono, że orzeczenie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją zamrożenia wynagrodzeń sędziów w 2012 r. nastąpiło z zastrzeżeniem epizodyczności i wyjątkowości takiej decyzji władzy ustawodawczej. W ocenie Zarządu, próba powtórzenia w przyszłości tego rozwiązania spotka się ze zdecydowaną reakcją Trybunału. Zarząd zaznaczył, że treść rozstrzygnięcia nie była zaskoczeniem. Już w uzasadnieniu oceny skutków ustawy sporządzonym przez Radę Ministrów stwierdzono, że wprowadzenie szczególnego przepisu zamrażającego wynagrodzenia sędziów w 2012 r. zostało, w toku konsultacji poprzedniej wersji projektu ustawy, zaproponowane przez Prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego.

Za istotne należy uznać to, że TK wprost orzekł, iż nie oceniał zarzutu braku konsultacji projektu ustawy okołobudżetowej z Krajową Radą Sądownictwa, powołując się przy tym na brak wskazania tej okoliczności w skardze I Prezesa SN. Okoliczność ta jest jednak podniesiona w kilku pytaniach prawnych zadanych przez sądy pracy, rozpoznające powództwa sędziów o zapłatę zwaloryzowanych wynagrodzeń. Pytania te nadal oczekują na rozstrzygnięcie przez TK. Niezależnie od tego, po zapoznaniu się z uzasadnieniem orzeczenia TK, Zarząd będzie analizował możliwości zaskarżenia trybu postępowania do ETPCz. (BP)