• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(27)/2017, dodano 20 lipca 2017.

XXII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitita”, Mszczonów 2017

W dniach 31.3–2.4.2017 r. w Mszczonowie odbyło się XXII Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”. Zarząd w składzie: Krystian Markiewicz (Prezes), Tomasz Marczyński (Wiceprezes), Wojciech Buchajczuk (Wiceprezes), Małgorzata Dziemianowicz, Teresa Karczyńska-Szumilas, Bartłomiej Przymusiński, Małgorzata Stanek, Arkadiusz Tomczak, Tomasz Zawiślak – uzyskał absolutorium zdecydowaną większością głosów Delegatów (poparcie dla poszczególnych członków zarządu wyniosło 92–96% głosów). Rafał Puchalski, który w związku z delegacją do MS w lipcu 2016 r. zrezygnował z prac w zarządzie, nie uzyskał absolutorium. Nowym członkiem zarządu został wybrany Grzegorz Szacoń.

Na zgodny wniosek Śląskiego Oddziału w Katowicach i Oddziału w Bielsku-Białej doszło również do rozwiązania Oddziału Stowarzyszenia w Bielsku-Białej i przyłączenia jego obszaru do Śląskiego Oddziału SSP „Iustitia” w Katowicach.

Zebranie dokonało także zmian w statucie Stowarzyszenia akceptując, co do zasady, propozycje przygotowane wcześniej przez powołany w tym celu zespół.

Prezentujemy część podjętych w czasie zebrania uchwał:

Uchwała nr 7
XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” w Mszczonowie z 2.4.2017 r.

Zebranie Delegatów SPP „Iustitia” apeluje do wszystkich sędziów, aby w razie uchwalenia przez Sejm zmian w ustawie o KRS przewidujących, że wyboru sędziów w skład Rady będzie dokonywać Sejm, nie brali udziału w tych wyborach i nie legitymizowali w ten sposób przepisów niezgodnych z zasadą trójpodziału władzy. Zwracamy się też do wszystkich sędziów delegowanych do MS o powrót do orzekania, które jest podstawową powinnością sędziowską wobec społeczeństwa. Jako sędziowie musimy być świadomi, że nasza obecna postawa będzie zapisana na kartach historii.

Uchwała nr 8
XXII Zwyczajnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” w Mszczonowie z 2.4.2017 r.

1. XXII Zwyczajne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zobowiązuje Zarząd do kontynuowania działań mających na celu realizację uchwały programowej przyjętej na XXI Zwyczajnym Zebraniu Delegatów w Ołtarzewie.

2. Zebranie popiera uchwały Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich z 3.9.2016 r. zaaprobowane przez wszystkie Zgromadzenia Ogólne Apelacji i 29 Zgromadzeń Ogólnych Okręgów.

3. Zebranie popiera także uchwały Zebrania Przedstawicieli Zebrań Sędziów Apelacji i Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów z 30.1.2017 r. oraz 20.3.2017 r. i stanowisko dotyczące rządowego projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych i innych ustaw wniesionego do Sejmu 16.3.2017 r.

4. Zebranie upoważnia Zarząd do podejmowania działań mających na celu wdrożenie przygotowanego przez niego projektu ustawy zmieniającej ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa.

5. Zebranie upoważnia Zarząd do dalszej współpracy z konstytucyjnymi organami władzy państwowej, samorządu sędziowskiego, w tym w ramach forum współpracy przedstawicieli samorządu sędziowskiego, z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami sędziowskimi, z Porozumieniem Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych i organizacjami pozarządowymi, a także do podejmowania kontaktów i współpracy z instytucjami europejskimi oraz międzynarodowymi w celu realizacji celów statutowych i programu Stowarzyszenia, w szczególności ochrony fundamentów demokratycznego państwa prawnego: prawa do sądu, zasady trójpodziału władz, niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

6. Zebranie aprobuje rozwijanie i promowanie edukacji prawnej oraz wiedzy o władzy sądowniczej, będącej elementem kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym poprzez Fundację Edukacji Prawnej „Iustitia”, organizację Dnia Edukacji Prawnej oraz Dnia Wymiaru Sprawiedliwości, a także działania służące ożywieniu Fundacji Dom Sędziego Seniora, zwalczaniu mowy nienawiści oraz pogłębianiu wiedzy sędziów na temat rozproszonej kontroli konstytucyjności.

7. Zebranie upoważnia Zarząd do podjęcia działań mających na celu przygotowanie i przeprowadzenie akcji protestacyjnych w razie eskalacji naruszeń wskazanych powyżej pryncypiów konstytucyjnych ze strony władzy politycznej, w szczególności w przypadku przyjęcia regulacji ustawowych naruszających konstytucyjne standardy dotyczące Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego, gwarancji niezależności sądów i niezawisłości sędziów, zwłaszcza w zakresie postępowania dyscyplinarnego. Podjęcie przez Zarząd decyzji o protestach i ich formach będzie poprzedzone konsultacjami z Oddziałami Stowarzyszenia.

(I.S.)