• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(35)/2019, dodano 5 czerwca 2019.

XXIV Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”

W dniach 8–10.3.2019 r. w Toruniu odbyło się XXIV Zwyczajne Zebranie Delegatów SSP „Iustitia”. W trakcie Zebrania udzielono absolutorium Prezesowi i członkom Zarządu Stowarzyszenia, wybrano Zarząd na nową kadencję (2019–2022), a także przyjęto uchwałę programową.

W pierwszym dniu podjęto uchwałę o nieuwzględnieniu odwołania sędziego Marka Jaskulskiego od uchwały członków Oddziału Wielkopolskiego o wykluczeniu go z grona członków Stowarzyszenia. Za uwzględnieniem odwołania nie głosował żaden z delegatów, jeden wstrzymał się od głosu.

W drugim dniu zaszczyciło nas swą obecnością wielu znakomitych gości: I Prezes SN Małgorzata Gersdorf, RPO dr Adam Bodnar, sędzia TK w stanie spoczynku Bohdan Zdziennicki, sędzia TK w stanie spoczynku prof. Ewa Łętowska, Prezes Izby Cywilnej SN sędzia Dariusz Zawistowski, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Prezes NRA adw. Jacek Trela, Prezes KIRP r. pr. Maciej Bobrowicz, adw. Mikołaj Pietrzak, Prezes Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” prokurator Krzysztof Parchimowicz, adw. Paulina Kieszkowska-Knapik z inicjatywy „Wolne Sądy” oraz dyrektor polskiej sekcji Amnesty International Draginja Nadażdin.

Wręczono Honorowe Odznaki „­Iustitii”. Laureatami zostali sędziowie: Monika Ciemięga, Monika Frąckowiak, Piotr Gąciarek, Marta Kożuchowska-Warywoda, Bartłomiej Starosta, Marta Szczocarz-Krysiak, Igor Tuleya, Dorota Zabłudowska. Laureatem Obywatelskiej Odznaki został sędzia Igor Tuleya.

Sędzia Krystian Markiewicz został wybrany Prezesem Zarządu SSP „Iustitia” na kolejną kadencję. Za jego kandydaturą głosowało 125 delegatów, 3 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

W skład zarządu wybrano ponadto sędziów: Tomasza Marczyńskiego (126 za, 2 przeciw), Dorotę Zabłudowską (128 za, 2 przeciw), Joannę Hetnarowicz-Sikorę (125 za, 4 przeciw), Wojciecha Buchajczuka (126 za, 3 przeciw), Bartłomieja Przymusińskiego (125 za, 3 przeciw), Arkadiusza Tomczaka (125 za, 3 przeciw), Tomasza Zawiślaka (126 za, 3 przeciw), Małgorzatę Stanek (126 za, 3 przeciw), Kamila Jarockiego (124 za, 5 przeciw).

W drugim dniu odbył się też panel poświęcony mowie nienawiści prowadzony przez psychologa społecznego Konrada Maja. Po jego wystąpieniu miała miejsce dyskusja z udziałem sędzi Doroty Zabłudowskiej i prokuratora Krzysztofa Parchimowicza.

Delegaci wyrazili wsparcie dla sędziego Murata Arslana, zaangażowanego w obronę praw i wolności obywatelskich w Turcji. W lipcu 2016 r. został aresztowany pod absurdalnym zarzutem działania w organizacji terrorystycznej. W październiku 2017 r. Zgromadzenie Parlamentarne Europy uhonorowało go nagrodą im. Vaclava Havla. W styczniu 2019 r. Murat Arslan został skazany na 10 lat pozbawienia wolności. Wyrok ten został potępiony przez Platformę na rzecz Niezależnego Sądownictwa w Turcji.

W trzecim dniu obrad przyjęto uchwałę programową określającą priorytety w działalności Stowarzyszenia w pierwszym roku kadencji 2019–2022:

1. Zaangażowanie w działalność Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej w zakresie przygotowania realnej reformy sądownictwa opartej na następujących założeniach:

a)   przywrócenie składu KRS do stanu zgodnego z Konstytucją RP poprzez wybór sędziów przez sędziów w wyborach powszechnych, równych, tajnych i bezpośrednich,

b)   oparcie nowej ustawy o KRS na projekcie opracowanym przez SSP „Iustitia”,

c)   zwiększenie udziału obywateli w funk­cjonowaniu sądownictwa,

d)   określenie na nowo zasad nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi,

e)   powierzenie nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi zreformowanej KRS,

f)    zwiększenie kompetencji samorządu sędziowskiego w zakresie funkcjonowania sądów, w tym wyboru prezesów sądów,

g)   wprowadzenie stanowiska sędziego sądu powszechnego z jednolitymi stawkami wynagrodzenia, powiązanymi z ogólnym stażem sędziowskim,

h)   wprowadzenie odrębności budżetowej sądów powszechnych,

i)    opracowanie na nowo modelu ­odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, gwarantującego prawo do sądu;

2. Obrona sędziów nękanych postępowaniami dyscyplinarnymi i innymi formami szykanowania.
3. Wspieranie postulatów pracowników administracyjnych dotyczących godnych zarobków, adekwatnych do znaczenia dla sprawnego funkcjonowania sądów i zakresu odpowiedzial­ności, a także akcji protestacyjnych mających na celu realizację tych postulatów.
4. Walka z mową nienawiści w przestrzeni publicznej m.in. poprzez projekty edukacyjne.
5. Organizacja szkoleń dla sędziów z prawa europejskiego, w tym praw konsumenta.
6. Intensyfikacja działań w zakresie reagowania na kłamstwa, a także inne formy obrażania sędziów.
7. Dalsza współpraca ze środowiskiem prawniczym oraz organizacjami pozarządowymi stającymi w obronie praworządności, w tym organizowanie kongresów prawników polskich1.

IS

1 Zob. https://iustitia.pl/79-informacje/2898-podsumowanie-xxiv-zebrania-delegatow-w-toruniu-wybory-w-iustitii-nowy-zarzad-ad-2019, https://iustitia.pl/81-uchwaly/2897-uchwala-programowa-2019-przyjeta-na-xxiv-zjezdzie-delegatow-w-toruniu