• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(22)/2015, dodano 3 kwietnia 2016.

Z niepokojem o pomysłach polityków

„– Władza sądownicza ma oparcie w Konstytucji RP, w której zapisane są gwarancje jej niezależności i równorzędnej pozycji wobec innych władz. Wszelkie zmiany, które mają zmierzać do uzależnienia władzy sądowniczej od władzy wykonawczej w jakiejkolwiek płaszczyźnie, będą naruszeniem Konstytucji” – napisał Zarząd Stowarzyszenia „Iustitia” w uchwale komentującej pojawiające się w mediach pomysły zmian ustawowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości. Największe zaniepokojenie wywołały propozycje rozszerzenia nadzoru ministra nad sądami, powołania pozakonstytucyjnego organu mającego uprawnienia do karania sędziów oraz pomysł stworzenia pozakonstytucyjnego „super sądu”, który miałby rozpoznawać sprawy już osądzone przez sądy powszechne. Zarząd pozytywnie ocenił natomiast propozycję, aby wprowadzić zasadę, że na stanowiska sędziowskie powoływani są wyłącznie prawnicy z odpowiednim doświadczeniem zawodowym, uzyskanym w innych profesjach prawniczych. Więcej na stronie internetowej Stowarzyszenia.

(IS)