• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 4(38)/2019, dodano 26 marca 2020.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego ściga prezesa „Iustitii”

W dniu 4.12.2019 r. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych Piotr Schab wydał komunikat, w którym poinformował o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i postawieniu 55 zarzutów dyscyplinarnych przez swojego zastępcę Przemysława Radzika.

Według Rzecznika sędzia Krystian Markiewicz: „Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, w upublicznionym i skierowanym do personalnie ustalonych prezesów i sędziów sądów dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych, w pismach z datą jak wyżej, przedstawił manifest polityczny, w którym kwestionując niezależność i legalność działania konstytucyjnego organu państwa w postaci Krajowej Rady Sądownictwa oraz podważając konstytucyjność i apolityczność Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, podżegał każdego z nich do popełnienia deliktu dyscyplinarnego polegającego na nierespektowaniu porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej poprzez powstrzymanie się od orzekania oraz zaniechanie przedstawiania odwołań stron i akt spraw dyscyplinarnych ­Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a w dalszej kolejności do zawieszania postępowań dyscyplinarnych „do czasu wyjaśnienia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej statusu osób powołanych na urząd sędziego w Izbie Dyscyplinarnej”, przez co naruszył wynikającą z art. 178 ust. 3 Konstytucji zasadę apolityczności sędziów oraz wynikający z art. 82 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych obowiązek postępowania zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim, w tym w szczególności obowiązek stania na straży prawa, sumiennego wykonywania obowiązków sędziego, a także obowiązek strzeżenia w służbie i poza służbą powagi stanowiska sędziego oraz niestwarzania nawet pozorów nieprzestrzegania porządku prawnego, tj. zachowań przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności oraz naruszających zasady etyki zawodowej, określone w § 5 ust. 2, § 10 i 16 uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie uchwalenia Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych”1.

IS

1 Zob. komunikat: https://iustitia.pl/postepowania-dyscyplinarne/3452-z-ca-rzecznika-dyscyplinarnego-p-radzik-sciga-prezesa-iustitii-za-wypowiedzi-publiczne-i-stawia-mu-55-zarzutow