• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 2(2)/2010, dodano 31 grudnia 2011.

Zespół Dyscyplinarny

W Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”, działa Zespół ds. Monitorowania Postępowań Dyscyplinarnych i Immunitetowych. Do zadań tego zespołu należy przede wszystkim ustalenie ilości i rodzaju postępowań dyscyplinarnych, w szczególności wywołanych ingerencją w obowiązki sędziów należących do sfery niezawisłości sędziowskiej, stawianymi zarzutami związanymi z przewlekłością postępowania będącymi skutkiem zbytniego obciążenia sędziego oraz toczących się postępowań o uchylenie immunitetu, w których zachodzi podejrzenie działania prokuratury na zlecenie polityczne, stanowiącym ingerencję w niezawisłość sędziowską lub u których podłoża leży chęć zastraszenia środowiska sędziowskiego przez nieuzasadnione wszczynanie postępowań.

Sędziowie, przeciwko którym toczą się postępowania dyscyplinarne bądź o uchylenie immunitetu, mogą nawiązać kontakt z członkami zespołu poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem: [email protected]

W ramach pracy zespołu istnieje możliwość ustanowienia obrońcy spośród jego członków. Ponadto, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” może przystąpić do toczącego się postępowania jako organizacja społeczna w trybie art. 90 KPK. Taki udział przedstawicieli Stowarzyszenia ma zapewnić wszechstronne przedstawienie argumentów na obronę sędziego.

Pracami zespołu kieruje Barbara Nowacka – członek Zarządu SSP Iustitia, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku.

B.N.