• Sprawy bieżące
  • Artykuł pochodzi z numeru IUSTITIA 1(3)/2011, dodano 31 grudnia 2011.

Zgromadzenia ogólne sędziów apelują o Okrągły Stół Sądownictwa

W całym kraju podczas zgromadzeń ogólnych sędziów trwa debata na temat znajdującego się już w Sejmie projektu zmian w PrUSP. W debacie tej biorą udział także członkowie „Iustitii” i okazuje się, że wszyscy sędziowie, nie tylko należący do Stowarzyszenia, podobnie oceniają rządowy projekt.

Jako pierwsze głos w sprawie zabrało Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp., które podjęło uchwałę o następującej treści:

My, sędziowie członkowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. popieramy inicjatywę zwołania Okrąg­łego Stołu Sądownictwa. Uważamy, że tak daleko idące zmiany ustawy ustrojowej, jakie proponuje się w projekcie przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a w szczególności nieznana dotąd instytucja okresowej oceny pracy sędziów, nie mogą być wprowadzone wbrew stanowisku przedstawicieli władzy sądowniczej. Rozwiązania te będą przedwczesne, ponieważ w pierwszej kolejności Ministerstwo Sprawiedliwości powinno uporać się z problemami nierównomiernego obciążenia sędziów pracą i znacznego zróżnicowania warunków jej wykonywania. Wyrażamy też uzasadnioną obawę, że dalsze forsowanie systemu ocen okresowych i wprowadzenie go w obecnym kształcie stworzy możliwość niedopuszczalnego wpływania na niezawisłość sędziowską.

Zwracamy się do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, aby wspólnie podjęli wysiłek celem utworzenia kompetentnego zespołu, który wypracuje właściwy kształt Konstytucji dla sądów.

Podobne uchwały podjęło także już 15 innych zgromadzeń ogólnych sędziów (przedstawicieli sędziów) sądów okręgowych, t.j. w Poznaniu, Wrocławiu, Zamościu, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie, Gliwicach, Słupsku, Legnicy, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Lublinie i Piotr-
kowie Tryb. W uchwałach sprzeciwiano się również zmianom krzywdzącym aplikantów „starej” aplikacji sądowej (o ww. zmianach mowa powyżej).

Uchwały zgromadzeń zamieszczone są na stronie internetowej „Iustitii”. Czekamy na stanowisko kolejnych zgromadzeń.